KCUS logo
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU

Klinička imunologija

O klinici:

OJ  Klinička imunologija je osnovan 01.04.2005.g. sa 6, a danas broji 23 uposlenika. Do sada su Djelatnici OJ Kliničke imunologije objavili kao autori i koautori ukupno 24 knjige, 327 radova.

Djelatnost:  

Dijagnostička disciplina

Nove dijagnostičke procedure  

U OJ Klinička imunologija uvedene su sedam novih dijagnostičke procedure:  

  • Quantiferonski test- U toku 2010. godine u okviru realizacije Pilot projekta uveden je ovaj test a u 2011. godini je krenuo kao standardna dijagnostička procedura od izuzetnog značaja u dijagnostici latentne tuberkuloze. Radi se o savremenoj metodi koja ima veliku ulogu u konstantnom procesu iskorjenjivanja ove bolesti u svijetu. Uvele su je sve značajnije medicinske dijagnostičke ustanove u svijetu. Iste godine počeli su se izdavati i oficijelni nalazi rezultata ovoga testiranja.  
  • Oligoklonalne trake IgG su veoma značajne u dijagnostici multiple skleroze. Na OJ Klinička imunologija UKCS su se počele koristiti u dijagnostici u maju 2011.g. Rade se na aparatu SEBIA poluautomatskom metodom. Pošto su oligoklonalne trake senzitivne ali nisu specifične samo za multiplu sklerozu (mogu biti pozitivne i kod drugih neuroloških oboljenja), ova metoda se upotpunjuje sa nalazom IgG, IgA, IgM i albumina u serumu i likvoru, određuje se da li postoji intratekalna sinteza pomoću Reibergrama.   
  • Protočna citometrija – Ova savremena i softicirana dijagnostička tehnika uvedena je na OJ Klička imunologija u 2010. god. Protočna citometrija omogućava fenotipske i funkcijske analize ćelija periferne krvi, koštane srži, cerebrospinalnog likvora i drugog humanog materijala. Od fenotipskih analiza posebno se izdvajaju imunofenotipizacija leukcita periferne krvi u cilju ocjene imunološkog statusa pacijenata koji boluju od autoimunih, alergijskih, hematoloških, onkoloških i dr. oboljenja (prema procjeni i potrebi kliničara). Ovim se obuhvataju ambulantni i ležeći pacijenti  UKCS, kao i pacijenti iz drugih kantona. Namjera nam je kreiranje novih CD panela, koji bi se koristili u rutinskoj dijagnostici, zatim praćenju efikasnosti terapije kao i u iztraživačke svrhe naučnih projekata. U smislu transplantacijske imunologije, protočnom citometrijom možemo određivati broj CD34+ matičnih ćelija u perifernoj krvi i leukocitnim koncentratu kod transplantacije koštane srži.        
  •  Protočna citometrija u imunofenotipizaciji leukemija - Imunološka karakterizacija površinskih antigena je postala značajno sredstvo u proučavanju hematopoetskih ćelija. Ona omogućava identifikaciju i opisivanje ćelijskih subklasa koje se ne mogu prepoznati klasičnim morfološkim ispitivanjem. Imunofenotipske karakteristike tako odražavaju i stanje zrelosti kao i aktivacioni status leukocita. Analiza ćelijske površine kao i citoplazmatskih antigena je od značajne pomoći u proučavanju razvojnih faza hematopoetskih ćelija. Ovakvo korištenje imunofenotipskih karakteristika malignih hemopatija, ima značajne dijagnostičke i prognostičke implikacije, a i dalje se izučava njena još veća primjena. Ova procedura uvedena je 2012. godine 
  • Hu-Yo-Ri antitijela   Klinički značaj Hu antitijela jeste u tome što se nađu kod 5-10% pacijenata sa mikrocelularnim Ca pluća. Antitijela na Purkinjeove stanica (Yo) se nađu kod pacijenata sa paraneoplastičnom cerebelarnom degeneracijom i u vezi su sa Ca dojke, jajnika i ginekološkim karcinomima. Neki pacijenti sa ovarijalnim Ca imaju nizak nivo Yo antitijela usljed izostanka cerebelarne degeneracije. Anti Hu antitijela su asocirana sa paraneoplastičnim encefalomijelitisom i senzornom neuropatijom. Anti Ro antitijela se mogu detektovati kod pacijenata sa paraneoplastičnim sindromom opsoklonusa/mioklonusa. Neoplazme koje su često povezane sa Ri antitijelima uključuju Ca dojke, mikrocelularni karcionm pluća i ginekološke karcionome.  
  • GAD i IA2 antitijela Latentni autoimuni dijabetis odraslih (LADA), također poznat kao spori početak autoimunog dijabetesa u odrasloj dobi ili dijabetes sporog pocetka tip 1.5, je oblik diabetes mellitus tip 1 koji se javlja kod odraslih sa sporijim tokom bolesti. Kod odraslih  osoba sa LADA  inicijalno može biti dijagnosticiran diabetes tip 2 na osnovu njihove dobi, pogotovo ako se u historiji bolesti navode riziko faktori poput pozitivne porodične anamneze ili adipoziteta. Diagnoza se bazira na osnovu visokih vrijednostima secera u krvi u koleraciji sa kliničkom slikom, inzulinske rezistencije, detekcije niskih vrijednosti C- peptide i povišenih vrijednosti antitjela protiv Langerhansovih ostrvca. U terapiji se koristi uobičajna oralna terapija za DM tip 2 tokom izvjesnog perioda, ali nakon izvjesnog vremena neophodan je tretman inzulinom, kao i dugotrajni monitorning pacijenata zbog komplikacija bolesti. Koncept LADA oblika šećerne bolesti prvi put je obznanjen 1993. god. Utvrđeno je da više od 50% dijagnosticiranih pacijenata sa DM tip 2 koji NIJE povezan sa adipozitetom u osnovi mogu imati LADA oblik. Analiza antitjela na glutamat dekarboksilazu (GADA), autoantitjela na ćelije pankreasovih ostrvaca  (ICA), antitijela na insulin (IAA),  autoantijela prema tirozinfosfatazi (IA – 2) i autoantijela na transportere cinka (ZnT8) bi se trebale sprovoditi kod svih odraslih pacijenata sa dijagnosticiranim dijabetesom bez adipoziteta. To ne podrazumjeva da su svi pacijenti sa LADA oblikom mršavi, ali pojedine pretile osobe koje imaju LADA oblik su pogrešno dijagnosticirani upravo zbog njihove pretilosti. Povrh toga, postalo je evidento da autoimuni dijabetes može biti neprepoznat kod mnogih pojedinaca sa dijabetesom i da indeks tjelesne težine treba imati limitiran značaj u donošenju dijagnoze latentnog autoimunog dijabetesa. Također, mnogi specijalisti ne prepoznaju LADA oblik, tako da se pogrešno dijagnosticira kao DM tip 2.       
  • Antitijela na acetilholinski receptor  Antitijela na acetilholinski receptor su proteini, koji se mogu naći u krvi oboljelih od Myasthenia Gravis. Antitjela utiču na hemikaliju koja šalje signal od živaca do mišića, te između živaca u mozgu.

Prof.dr. Jasenko Karamehić, šef Klinike

tel. +387 33 297 050
tel. +387 33 297 304
fax. +387 33 297 839
imunologija@kcus.ba

Rad sa pacijentima - Radno vrijeme: 8h – 16h

Uzimanje materijala 08-10 h

Izdavanje nalaza 12-14 h

Objavljeno 20.8.2018 u 00:00
U toku proteklog vikenda u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 27 beba, od čega 15 dječaka i 12 djevojčica. - U toku proteklog vikenda u Klinici urgentne medicine KCUS pregledano je 459 pacijenata. U hirurškoj ambulanti 172, a u internističkoj 287 pacijenata.