KCUS logo
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU

Klinika za ginekologiju

 
Klinika za ginekologiju i porodiljstvo je sastavni do UKCS-a i visokospecijalizirana je za dijagnostiku i liječenje ginekoloških i porodiljskih slučajeva. Ima stručnu, znanstvenu i edukativnu djelatnost. Obezbjeđuje konzervativni i operativni tretman pacijentica.
 
USLUGE KOJE SE RADE NA ODJELU GINEKOLOGIJE
 
Dijagnostičke pretrage:
4D ultrazvučni pregledi – Pregled uterus i adnexa
Laboratorijske pretrage: osim uobičajenih laboratorijskih nalaza, na odjelu se rade ß HCG, Ca 125, Ca 19- 9, i ostali tumor markeri.
Ambulantni pregledi pacijentica:
Prvi specijalistički pregled
Konzilijarni i konsultativni specijalistički pregled
Kontrolni specijalistički pregled
Specijalistički pregled kod malignih oboljenja – prvi
Specijalistički pregled nakon operativnog zahvata
Rektalni digitalni pregled
Sekundarana obrada rane
Biopsio ex tempore
Specijalistički pregled i davanje mišljenja nakon pokušaja ili izvršenja silovanja
Incizija puerperalnog apscesa
Učešće ljekara u konzilijarnom ili konultativnom pregledu
Dijagnostička abdominalna punkcija
Abdominalna punkcija sa evakuacijom
Incizija Glandulae Batrholini
Operativne procedure na odjelu ginekologije:
Eksplorativna kiretaža
Dilatacija, kiretaža, odstranjivanje mole
Resuture dehiscencirane rane prednje trbušne stijenke ili vagine
Revisio cavi uteri instrumentalis
Vakumska aspiracija za prekide trudnoće
Abortus arteficialis do 10 nedjelja trudnoće
Visoki prekidi trudnoće indicirani od strane majke i fetusa preko 10 nedjelja trudnoće
Zbrinjavanje ruptura uterusa bez komplikacija
Zbrinjavanje ruptura uterusa sa komplikacijama
Biopsio endometrii
Operativne ginekološke procedure
Hladna konizacija
Histeroskopija (polypectomia, et abrasio cavi uteri instrumentalis)
Laparoskopske procedure (LAHV-a -- laparoskopski asistirana vaginalna histerectomia, cystectomia, Adnexectomia, salpingectomia, zbrinjavanje laparoskopski ekstrauterinih trudnoća)
Ekstirpacija ciste, ovarija, klinasta resekcija
Oforotomia, salpingo-orofotomija, drenaža, abscesa, ciste
Oslobađanja adhezija ovarija, uterusa, i tube
Totalna jednostrana, ili obostrana salpingectomia
Klasična konizacija cerviksa Sturmdorf
Cervikoplastika po Emmetu
Totalna vaginalna ekstirpacija uterusa
Totalna abdominalna ektirpacija uterusa
Miomektomija
Punkcija Cavi Douglassi, drenaža pevičnog abscesa, vaginoperineostomija
Vaginalna plastika
Reparacija vulve perineuma
Resutura dehiscencirane rane prednjeg trubušnog zida ili vagine
Obliteracija vaginalnog svoda
Operacija Bartholinijeve žlijezde
Operacija vulve i perineuma
Eksplorativna laparotomia
Elektrokauterizacija
Suture povrede debelog crijeva i rektuma
Rekonstrukcija vagine kod aplazije vagine
Rekonstrukcije povrede mokraćnog mjehura
Ekskohleacija Condilomata accuminata
Radikalna operacija po Wertheim-Meigs sa limphadenectomijom
Vulvektomija
 
Kao sastavni dio Ginekologije spada i rad 2 komisije i to:
Ginekološka komisija – ponedjeljkom u 9 sati, pri kojoj se pregledaju pacijentice te se odlučuje o eventualnoj operativnoj proceduri. Komisiju čine 4 ginekologa, specijalista. Ginekološko-onkološka komisija – utorkom u 10 sati, pri kojoj se pregledaju pacijentice preoperativno sa suspektno neoplastičnim procesima genitalnog trakta, i prate pacijetice postoperativno. U radu komisije učestvuju 4 ginekologa i 3 onkologa.
 
USLUGE KOJE PRUŽA PROROĐAJNA SALA
 
Trenutno radimo:
Obstetrički pregled porodilje
Uzimanje i slanje na analizu krvi i urina porodilje
Konzilijarni pregled specijalista drugih oblasti kod porodilja čije stanje to zahtijeva
Monitoring i ordiniranje intravenske antihipertenzivne terapije kod teških preeklampsija i eklampsija
Intravensko, intramuskularno davanje terapije te apliciranje Braunile
UZ pregled u porođajnoj sali
Externa Kardiotokografija
 
Porod uz:           
- Epiduralnu analgeziju
- I.v.  analgeziju
- Lokalnu anesteziju
- Spontani vaginalni porod
 
Inducirani porod
Stimulisani porod
Porod Carskim rezom
Porod Vakum extractorom
Porod sa Forcepsom
Porod zatka uz ručnu pomoć
Extrakcija ploda
Vanjski okret ploda
Unutrašnji okret ploda
Porod višeplodne trudnoće
Porod uz Epiziotomiju
Porod bez Epiziotomije
Porod uz pratnju bračnog druga
Suturiranje epiziotomije
 
Suturiranje:        
- Ruptura perinei gr I
- Ruptura perinei gr II
- Ruptura perinei gr III
- Ruptura Vaginae
- Ruptura Cervicis
 
Zbrinjavanje hematoma vaginae
Reanimacija novorođenčeta
Uzimanje krvi iz pupčanika za matične ćelije koja se može pohraniti u Baku krvi iz pupčanika
Transfuzija krvi i derivata krvi
Manuelana exploracija materišta
Lysis placentae
Zbrinjavanje atoničnog postpartalnog krvarenja
Ordiniranje prostaglandina kod atoničnih krvarenja
Opća intravenska anestezija u toku intervencija u III i IV porođajnom dobu
Pregled i ocjena stanja porodilje u IV porođajnom dobu
 
Analize koje su se radile, a sada se ne rade:
Interna kardiotokografija
Mikroanalize fetalne krvi
Doziranje intravenskih medikamenata Kardif pumpom (infuzomat)
 
Intervencije i metode koje se planiraju raditi u Porođajnoj sali:
Mikroanalize fetalne krvi
Interna kardiotokografija
Napraviti protokol analgezija u toku poroda
Mikroanalize fetalne krvi iz pupčanika nakon vaginalnog poroda i carskog reza
Nabavka infuzomata (doziranje i.v. medikamenata)
Analgezija u toku poroda intravenska remifentanilom
 
PATOLOGIJA TRUDNOĆE
 
I - Trenutno radimo:
Double, triple test
Amniocenteza (rana i kasna)
Amnioskopija
3D/4D  UZ
Color dopler
Kardiotokografija
Mikrobiološka analiza vaginalnih i cervikalnih briseva
Cerclage
Programirani i indicirani indukovani porođaj sa prostaglandinima
Test na oticanje plodne vode (Amnisure test)
Torch

II - Planiramo uvesti
CVS (biopsija horionskih resica)
Kordocenteza
Prenatalna ehokardiografija
 
ODJELJENJE DIJAGNOSTIKE I POLIKLINIKE
 
DISCIPLINE ZA GINEKOLOGIJU I PORODILJSTVO
 
ODSJEK ZA REPRODUKTIVNU MEDICINU
Trenutno radimo:
Na prijemu otvara se karton bračnog para te učini detaljna dijagnostika koja obuhvaća:
Ginekološki pregled
UZ pregled
Analiza mikrobioloških briseva cervix-a i vaginae na Chlamidiu, Micoplasmu, Ureaplasmu
PAPA bris
Spermiogram (odgovorni biolog)
Folikulometrije
U dalje postupku potpomognute oplodnje izvodi se:
Inseminacija
Punkcija folikula
IVF
Embriotransfer
Operativni dio izvodi se u opracionoj  sali i podrazumijeva:
Dijagnostičku laparaskopiju
Instilaciju tuba
Dijagnostičku histeroskopiju
Biopsiju endometrija
Laparaskopske operacije koje se izvode kod dijagnostikovanog steriliteta su:
Adheziolize
Neostome tuba
Cistektomije (endometriotične, dermoidne, simplex ciste)
Histeroskopske operacije koje se izvode na našem odjelu su:
Miomektomija (za intramuralne i subserozne miome)
Dio tretmana koji obavlja biolog:
Spermiogram
Priprema sjemena za inseminaciju
Fertilizacija ovociste
Praćenje razvoja embrija
Učestvovanje u embriotransferu
PERSPEKTIVA:
Zamrzavanje embrija
Zamrzavanje sperme
ICSI (potreban educiran biolog)
Laparaskopska miomektomija (potreban morselator)
 
KABINET ZA ULTRAZVUČNU DIJAGNOSTIKU
2D UZ pregled ginekoloških pacijentica
2D UZ pregled trudnica
4D UZ pregled trudnica
Rane i kasne amniocenteze
Ekspertni UZ (suspektne anomalije fetusa)
UZ markeri na fetalne anomalije
UZ pregledi u prvom, drugom i trećem trimestru trudnoće
 
KABINET ZA KOLPOSKOPIJU I CITOLOGIJU
Uzimanje PAPA brisa (bris, razmaz, fiksiranje)
Uzimanje opštih bakterioloških briseva vagine i cerviksa
Uzimanje briseva na Chlamydiu, Mycoplasmu i Urethroplasmu
Uzimanje brisa na HPV tipizaciju
Kolposkopski pregled
Biopsio PVU (vulvae)
Polypectomia
Eksplorativna kiretaža cervikalnog kanala
Citološka analiza PAPA brisa
Uzimanje VS i očitanje VS
Konsultativni pregledi
Lavage
 
KABINET ZA KONSULTATIVNE GINEKOLOŠKE PREGLEDE
Klasični ginekološki pregled (pregled u spekulima i palpatorni pregled)
Konzilijarni pregledi
Konsultativni postoperativni pregledi
Konsultativni postpartalni pregledi
Vještačenje silovanja (uzimanje brisa na spermatozoide)
Incizije
Aplikacija IUD
Extrakcija IUD
Toaleta rane (episiotomiae)
Biopsio PVU (vulvae)
Resuture dehiscirane rane prednjeg trbušnog zida ili resuture  episiotomiae
Lavage
Skidanje konaca
 
KABINET ZA KONSULTATIVNE PREGLEDE TRUDNOĆE
Akušerski pregled trudnica
Pregled trudnica u spekulima
Amnisure test
Amnioskopija
CTG
Mjerenje RR kod trudnica
Mjerenje TT i TD kod trudnica
Uzimanje vanjskih mjera kod trudnica (obim trbuha, DS, DC, DT i Cex)
Skidanje serklaže
Konsultativni pregledi
Lavage
UZ pregled trudnice
Konzilijarni pregled trudnica
 
PORTOFOLIO KLINIKE ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO

CLINIC FOR OBSTETRICS AND GYNECOLOGY PORTOFOLIO


ŠEF KLINIKE PRIM.DR. SENAD MURTEZIĆ

tel. +387 33 250 253
tel. +387 33 566 460

Glavna sestra klinike

tel. +387 33 250 263

Tehnički sekretar

tel. +387 33 566 454
fax. +387 33 566 528
ginekologija@kcus.ba

Centrala

tel. +387 33 250 250

Objavljeno 1.8.2018 u 10:22
U protekla 24 sata u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 15 beba, od toga 8 dječaka i 7 djevojčica. - U protekla 24 sata u Klinici urgentne medicine KCUS pregledana su 203 pacijenta. U internističkoj ambulanti 82, a u hirurškoj ambulanti 121 pacijenta.