VIZIJA KLINIČKOG CENTRA
UNIVERZITETA U SARAJEVU
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu teži da postane vodeća zdravstvena ustanova u regionu, učinkovit prijenosnik znanja i vještina potrebnih za kvalitetno educiranje zdravstvenih stručnjaka...
Vizija poslovanja KCUS-a
MISIJA KLINIČKOG CENTRA UNIVERZITETA U SARAJEVU
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (KCUS) predstavlja vodeću stručnu, edukativnu, nastavnu i naučno-istraživačku zdravstvenu ustanovu u Bosni i Hercegovini...
Misija KCUS-a
NAJKVALITETNIJE SPECIJALISTIČKE USLUGE, NAJŠIREG SPEKTRA
Kroz Klinički centar ponuđene su najkvalitetnije specijalističke usluge, najšireg spektra. Klinički centar raspolaže sa 2030 bolesničkih postelja, raspoređenih u 33 zgrade, te suvremenom medicinskom opremom...
OD 1866. GODINE BRINEMO
O VAŠEM ZDRAVLJU
Klinički centar ima svoje početke u prvoj hospitalnoj zdravstvenoj ustanovi koju je 1866. u Sarajevu osnovao Topal Osman Paša sredstvima Gazi Husref Begovog Vakufa...
Historija KCUS-a
3726 MEDICINSKIH RADNIKA
BRINE ZA VAŠE ZDRAVLJE
713 liječnika i to 587 liječnika specijalista među kojima su 93 univerzitetska profesora i docenta, 26 doktora i 203 magistra medicinskih nauka koji potvrđuju ulogu vodeće kliničke ustanove za edukaciju u BiH...
STUDENTSKA PRAKSA I MEĐUNARODNA RAZMJENA
Svake godine veliki broj studenata iz cijeloga svijeta izrazi želju za obavljanjem prakse u Kliničkome centru Univerziteta u Sarajevu. U toku 2012. godine KCUS je imao priliku ugostiti 28 studenata...
Više informacija

Klinika za nefrologiju


Osnovna djelatnost Klinike:
 
Klinika za nefrologiju KCUS egzistira 34 godine kao samostalna organizaciona jedinica. Tokom čitavog tog perioda ova Klinika je pružala visoko diferenciranu dijagnostiku i terapiju, uz bavljenje naučnoistraživačkim i edukativnim radom.
 
U skladu sa savremenim međunarodnim preporukama za dijagnostičke i terapijske procedure iz oblasti nefrologije i nadomjesnih metoda bubrežne slabosti, Klinika za nefrologiju se bavi:
 
- funkcionalnim ispitivanjem bubrega,
- ultrazvučnom dijagnostikom,
- biopsijom bubrega,
- dijagnostikom i liječenjem renalne hipertenzije,
- dijagnostikom i liječenjem glomerularnih i tubulointersticijalnih bolesti,
- dijagnostikom i liječenjem bubrežnih bolesti u sklopu sistemskih bolesti,
- liječenjem akutne i hronične renalne insuficijencije,
- dijagnostikom i liječenjem renalne osteodistrofije,
- peritonealnom dijalizom (pripremom bolesnika za peritonealnu dijalizu, provođenjem ovog vida aktivnog tretmana i liječenjem komplikacija bolesnika na peritonealnoj dijalizi, kao i ambulantnim praćenjem ovih bolesnika),
- pripremom bolesnika u terminalnoj renalnoj insuficijenciji za transplantaciju bubrega,
- aktivnim učešćem u realizaciji žive i kadaverične transplantacije bubrega,
- kontrolama i liječenjem komplikacija transplantiranih bolesnika,
- pružanjem konsultativne službe za Klinički centar Univerziteta u Sarajevu,
- participiranjem u radu internističke službe Klinike urgentne medicine,
- ambulantnim pregledima nefroloških bolesnika,
- nastavnom djelatnošću u okviru Katedre za internu medicinu na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu tokom cijelog perioda svog postojanja (ova Klinika je dala jednog dekana i jednog prodekana Medicinskoga fakulteta Univerziteta u Sarajevu),
- edukacijom liječnika iz oblasti nefrologije u okviru interne medicine i različitih specijalističkih disciplina, te subspecijalizacije iz nefrologije,
- edukacijom srednjeg medicinskog kadra,
- naučnoistraživačkim radom (realiziran značajan broj magistarskih i doktorskih radova, objavljeni brojni naučni i stručni radovi, te više udžbenika i monografija),
- organizacijom naučno-stručnih manifestacija iz uže oblasti djelovanja (kongresi, seminari, sručne škole).
 
Nove terapijske procedure:

2008. godine napravljena prve dvije kadaverične transplantacije bubrega u okviru urološko-nefrološko-anesteziološkog tima.
2010. godine kod pacijenata sa transplantiranim bubregom uveden u imunosupresivni tretman prograf, uz praćenje nivoa lijeka u krvi.
2010. godine uveden software-ski program "patient on-line” u cilju praćenja funkcije peritonealne membrane kod pacijenata liječenih peritonealnom dijalizom.
2012. godine uspješno urađene tri žive srodne transplantacije bubrega i dvije kadaverične transplantacije bubrega.
 
 

Prof.dr. Senija Rašić, šef klinike

tel. +387 33 297 042
tel. +387 33 297 123
fax. +387 33 297 816
rasicnef@bih.net.ba

Glavna sestra Klinike

tel. +387 33 297 925
fax. +387 33 297 925

Odjel standardne njege

tel. +387 33 297 223

Odjel intenzivne njege

tel. +387 33 297 310

Nefrološko savjetovalište

tel. +387 33 297 155
tel. +387 33 298 361