KCUS logo
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU

Dijagnostičko-terapeutske procedure/metode koje su dobile saglasnost Naučnog vijeća KCUS-a u periodu 2016. – 2018. godine

Petak 10. aug/kol 2018.
U cilju unapređenja rada i stručnog razvoja pojedinih Organizacionih klinika KCUS-a u periodu od 2016. - 2018.godine uvedeno je 39 novih zdravstvenih usluga, odnosno  dijagnostičkih i terapeutskih procedura/metoda u KCUS-u, te su poduzete aktivnosti za šifriranje zdravstvenih usluga koje se obavljaju, a iste nikada ranije nisu dobile odgovarajuću šifru usluge.

Na Kliničkoj mikrobiologiji KCUS-a uvedena je nova metoda tehnologije monotestova koji će omogućiti testiranje pojedinačnih uzoraka i skratiti vrijeme dobijanja rezultata.

Na Kliničkoj patologiji, citologiji i humanoj genetici uvedeno je 6 novih molekularno dijagnostičkih metoda.

Na Klinici za hemodijalizu poduzete su aktivnosti za šifriranje dvije zdravstvene usluge.

Na Klinici za kardiovaskularne bolesti uvedeno je 16 novih dijagnostičkih i terapeutskih procedura kojim će se uveliko doprinjeti razvoju Klinike za kardiovaskularnu hirurgiju, podižući nivo usluga i pružajući bolju zdravstvenu uslugu prema pacijentima.

Na Klinici za gastroenterohepatologiju pokrenute su aktivnosti šifriranja 9 zdravstvenih usluga.  

Na Klinici za očne bolesti uvedene su tri nove zdravstvene usluge, među kojima je i primjena Avastina kod niza oftalmoloških oboljenja, koji se već duži period primjenjuje kako u svijetu tako i u privatnim klinika kod nas. Njegova učinkovitost potvrđena je činjenicom da je kod 50 pacijenata kojima je apliciran Avastin u prethodnom periodu došlo do poboljšanja zdravstvenog stanja.

U saradnji Klinike za gastroenterohepatologiju i Kliničke biohemije sa imunologijom KCUS-a uvedene su nove laboratorijske analize anti-TNF i AdAb, koje će bitno uticati na smanjenje izlaganja pacijenata neodgovarajućoj biološkoj terapiji, te samim tim smanjenju troškova ionako skupe biološke terapije. Klinika za gastroenterohepatologiju je referalni centar za liječenje upalnih bolesti crijeva, dok se biološka terapija za liječenje ovih bolesti primjenjuje od 2007.godine sa tendencom rasta pacijenata sa ovom bolesti.


Dijagnostičko-terapeutske procedure/metode koje su dobile saglasnost Naučnog vijeća KCUS-a u periodu 2016. – 2018. godina:

2016. godina

1. Nova zdravstvena usluga na Kliničkoj mikrobiologiji KCUS-a: „Tehnologije monotestova", koji će omogućiti testiranje pojedinačnih uzoraka i skratiti vrijeme dobijanja rezultata

2. Nove zdravstvene usluge na OJ Klinička patologija, citologija i humana genetika KCUS-a:
- "Molekularna analiza mikrosatelitske nestabilnosti (MSI)"
- "Molekularna detekcija fuzije gena EML4-ALK"


2017. godina

4. Nove zdravstvene usluge na Klinici za hemodijalizu KCUS-a:  
- „UZ PLUĆA – KOMETA"
- „Plasiranje privremenih i trajnih katetera"2018. godina

5. Nove zdravstvene usluge na Klinici za kardiovaskularnu hirurgiju:
-  „Endovaskularna rekonstrukcija grudne aorte - TEVAR"
- „Endovaskularna rekonstrukcija abdominalne aorte -EVAR"
- „Minimalna invazivna hirurgija aortalnog zaliska"
- „Minimalna invazivna hirurgija mitralnog zaliska"
- „Transkutana implantacija aortnog zaliska – TAVI"
- „Ventricular left/right assist device – Dugoročna mehanička cirkulatorna potpora"
- „IMPELA (srednjeročna mehanička cirkulatorna potpora)"
- „Arterijsko stentiranje"
- „Intraoperativna angiografija"
- „Intraoperativno mjerenje protoka krvi"
- „Resinhronizirajuća terapija –CRT"
- „Implantacija ICD-a"
- „Biopsija srca"
- „Perikardna drenaža"
- „Refiksacija sternuma"
- „Transezofagealna echokardiografija srca – TEE"

6. Nove zdravstvene usluge na OJ Klinička patologija, citologija i humana genetika:
-  „Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification-MLPA u svrhu detekcije i kvantifikacije sekvenci nukleinskih kiselina"
- „Detekcija CALR mutacija"
- „Detekcija MPL mutacija"
- „Prevoz umrlog od klinike do mrtvačnice i čuvanje umrlog do preuzimanja od strane pokopnog društva"

7. Nove zdravstvene usluge na Klinici za gastroenterohepatologiju:
• „ERCP – dijagnostički"
• "ERCP – terapijski”

- Dilatacija žučnih-pankreatičnih vodova
- Ekstrakcija konkrementa iz žučnih pankreatičnih vodova (košarica za vađenje kamenca)
- Ekstrakcija konkrementa iz žučnih pankreatičnih vodova (Balon ekstraktor bilijarni)
- Litotripsija konkrementa u žučnim/pankreatičnim vodovima (nakon ERCP-a i papilotomije)
- Plasiranje bilijarnog/pankreatičnog teflonskog stenta za unutrašnju drenažu žučnih/pankreatičnih vodova (nakon ERCP-a i/ili papilotomije/dilatacije žučnih/pankreatičnih vodova)
- Uvođenje nazobilijarne sonde u glavni žučni vod za drenažu žučnih puteva (nakon ERCP-a i papilotomije)
- Uzimanje uzoraka iz bilijarnih vodova za citološku analizu specijaliziranim četkicama za brush citologiju (nakon ERCP-a i papilotomije)
- Uzimanje uzoraka iz bilijarnih vodova za patohistološku analizu standardnim forceps biopsijama

8. Nove zdravstvene usluge na Klinici za očne bolesti:
- „Vitrektomija 23G"
- "Vitrektomija 25G”
- „Avastin (Bevacizumab)" za intraviteralnu primjenu kod indiciranih oftalmoloških oboljenja

9. Nove zdravstvene usluge na Kliničkoj biohemiji sa imunologijom i Klinici za gastroenterohepatologiju:
- "Laboratorijska analiza serumske koncentracije lijeka (trough level) i antitijela na biološke lijekove (antiADA)”  kao standardne pretrage za procjenu efekta i učinkovitosti biološke terapije, za potrebe pacijenata sa inflamatornim bolestima crijeva koji se liječe na Klinici za gastroenterohepatologiju

Objavljeno 20.8.2018 u 00:00
U toku proteklog vikenda u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 27 beba, od čega 15 dječaka i 12 djevojčica. - U toku proteklog vikenda u Klinici urgentne medicine KCUS pregledano je 459 pacijenata. U hirurškoj ambulanti 172, a u internističkoj 287 pacijenata.