KCUS logo
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU

Izvještaji o osnovnim elementima ugovora


 

Odluka o pokretanju i Poziv za pregovarački postupak javne nabavke za nabavku i isporuku UZ sondi za ultrazvučne aparate Logiq Book XP, Vivid S5 i Vivid 7 proizvođača General Electric

Odluka o pokretanju Pregovaračkog postupka javne nabavke bez obavještenja o nabavci

Poziv eksluzivnom zastupniku proizvođača medicinske opreme General Electric
_______________________________________________________
 

Odluka o pokretanju i Poziv za pregovarački postupak javne nabavke za nabavku i isporuku rezervnih dijelova u svrhu funkcionalnog osposobljavanja više medicinskih uređaja proizvođača OLYMPUS za potrebe Discipline za ginekologiju i porodiljstvo, Klinike za opštu i abdominalnu hirurgiju i Klinike za gastroenterohepatologiju

Odluka o pokretanju pregovaračkog postupka javne nabavke

Poziv za pregovarački postupak javne nabavke bez objave obavještenja o nabavaci
_______________________________________________________Odluka o pokretanju i Poziv za pregovarački postupak javne nabavke za nabavku i isporuku UZ sondi za postojeću medicinsku opreme proizvođača General Electric za potrebe Klinike za kardiovaskularnu hirurgiju i Klinike za nuklearnu medicinu i endokrinologiju

Odluka o pokretanju pregovaračkog postupka

Poziv za pregovarački postupak
_______________________________________________________


Odluka o dodjeli ugovora za otkup otpadnog materijala u KCUS-a po Javnom pozivu objavljenom na web stranici KCUS-a 16.05.2018. godine

Odluka o dodjeli ugovora za otkup otpadnog materijala u KCUS-a
_______________________________________________________


Javni poziv za prikupljanje ponuda za otkup otpadanog materijala prikupljenog u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu

Javni poziv za prikupljanje ponuda za otkup otpadanog materijala prikupljenog u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu
_______________________________________________________


Odluka o poništenju pregovaračkog postupka javne nabavke bez objave obavještenja za dodjelu ugovora za nabavku "Reagensi i potrošni materijal aplikabilan na tehnologiju BCS, BN II Laser Nefelometar, Dimension RXL i Dimension Max X-pand, Advia 2120i i Stratus CS Analyzer u vlasništvu za potrebe o.J. Kliniika hemija i biohemija KCUS-a"

Odluka o poništenju pregovaračkog postupka broj 284-2018
_______________________________________________________


Odluka o poništenju pregovaračkog postupka javne nabavke bez objave obavještenja za dodjelu ugovora za nabavku "Reagensi i potrošni materijal aplikabilan na tehnologiju Architect ci8200 (integracija i Matrix i2000SR) i Cell Dyn 1800 u vlasni5tvu za potrebe O.J.Kliniika mikrobiologija i O.J. Klinička hemija i biohemija KCUS-a"

Odluka o poništenju pregovaračkog postupka 272-2018
_______________________________________________________

Odluka o rezultatima okončanog pregovaračkog postupka bez objave obavještenja a koji se odnosi najavnu nabavku "Aortalnog stenta graft.za potrebe O.J.Klinika zakardiovaskularnu hirurgiju"

Odluka o rezultatima okončanog pregovaračkog postupka bez objave obavještenja a koji se odnosi najavnu nabavku "Aortalnog stenta graft. za potrebe O.J.Klinika za kardiovaskularnu hirurgiju"
Ugovor
_______________________________________________________

Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja

Informacija
_______________________________________________________

Reagenasi i potrošnoi materijal aplikabilnog na tehnologiju Cobas 6000 (integracija i ) u vlasništvu za potrebe O.J. Klinika za nuklearnu medicinu i endokrinologiju i O.J. Kliniikahemija i biohemija KCUS-a

Ugovor
_______________________________________________________

Reagensi i potrošni materijal aplikabilan na tehnologiju V4600, V5600, Vitros, Vitros ECIQ, Vitros 350, HA 8180 ADAMS I ARKRAY Aution Eleven 4020 u vlasništvu za potrebe O.J.Klinička hemija i biohemija

Ugovor
_______________________________________________________


Odluka o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za pružanje usluga redovnog mjesečnog održavanja LIS-RGB Analysis sistema

ODLUKA o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za pružanje usluga redovnog mjesečnog održavanja LIS-RGB Analysis sistema
Poziv na pregovarački postupak bez objave obavještenja za pružanje usluga redovnog mjesečnog održavanja LIS-RGB Analisys sistema
_______________________________________________________


Odluka o rezultatima okončanog postupka javne nabavke za Pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku reagenasa i potrošnog materijala aplikabilnog na tehnologiju V4600, V5600, Vitros, Vitros ECIQ, Vitros 350, HA 8180 ADAMS I ARKRAY Aution Eleven 4020 u vlasništvu za potrebe O.J. Klinička hemija i biohemija

Odluka o rezultatima okončanog postupka javne nabavke za Pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku reagenasa i potrošnog materijala aplikabilnog na tehnologiju V4600, V5600, Vitros, Vitros ECIQ, Vitros 350, HA 8180 ADAMS I ARKRAY Aution Eleven 4020 u vlasništvu za potrebe O.J.Klinička hemija i biohemija
_______________________________________________________


Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku advokatskih usluga za 2018. godinu za potrebe Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu

Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku advokatskih usluga za 2018. godinu za potrebe Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu
Aneks 1

_______________________________________________________


Odluka o pokretanju postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača za nabavku "Reagensi i potrošni materijal aplikabilni na tehnologiju BCS, BN II Laser Nefelometar Dimension RxL i Dimension Max X-pand, Advia 2120i i Stratus CS-Analyzer u vlasništvu za potrebe O.J.Klinička hemija i biohemija KCUS-a" putem pregovaračkog postupaka bez objave obavještenja

Obavještenje o obustavi
Odluka o pokretanju
Poziv za pregovore
Aneks 1
Prilog Aneksa 1

_______________________________________________________

P oziv na pregovarački postupak bez objave obavještenia za nabavku "Reagensi i potrošni materijai aptifabitni na tehnotogiju Architect ci8200 (integraciia i Matrix i2OOOSR>, i Cell Dyn 1800 u vlasništvu za potrebe O.J. Klinička mikrobiologija i O.J. Klinička hemija i biohemija KCUS-a"

Obavještenje o obustavi
Izjava
Odluka o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja
Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku roba u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja
Aneks 3 - obrazac za cijenu ponude
Prilog Aneksa 3
Obrazac za ponudu - Aneks 2

_______________________________________________________P oziv na pregovarački postupak bez objave obavještenj za nabavku i isporuku rezervnih dijelova u svrhu funkcionalnog osposobljavanja više medicinskih uređaja proizvođača Olympus za potrebe Klinike za urologiju, Klinike za opštu i abdominalnu hirurgiju te Klinike za gastroenterohepatologiju

Odluka o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja
Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku roba u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja

_______________________________________________________


P oziv na pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku "Reagensi i potrošni materijal aplikabilni na tehnologiju V4600, V5600, Vitros, Vitros ECIQ, Vitros 3S0, Ha 8180 ADAMS i ARKRAY Aution Eleven 4020, u vlasništvu za potrebe O.J. Klinička hemija i biohemija KCUS-a"

Izjava
Odluka o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja
Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku roba u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja
Aneks 3 - obrazac za cijenu ponude
Prilog Aneksa 3
Obrazac za ponudu - Aneks 2

_______________________________________________________

Poziv na pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku "Reagensi i potrošni materijal aplikabilni na tehnologiju Cobas 6000 (integracija i i ) u vlasništvu za potrebe O.J.Klinika za nuklearnu medicinu i endokrinologiju i O.J.Kliniika hemija i biohemija KCUS-a"

Odluka o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja
Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku roba u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja
Aneks 3 - obrazac za cijenu ponude
Prilog Aneksa 3
Odluka o rezultatima

_______________________________________________________Odluka o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za nabavku i isporuku rezerbnih dijelova medicinske opreme (za Linearni akcelerator Oncor) proizvođača SIEMENS

Odluka o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja
Poziv za pregovarački postupak


ODLUKA o rezultatima okončanog pregovaradkog postupka bez objave a koji se odnosi na javnu nabavku "Reagensi i potrošni materijal aplikabilan na tehnologiju u vlasništvu Hemolyzer 5- hematološki automatski analizator za potrebe O.J.Klinička hemija i biohemija KCUS-a"

ODLUKA o rezultatima okončanog pregovaradkog postupka bez objave a koji se odnosi na javnu nabavku "Reagensi i potrošni materijal aplikabilan na tehnologiju u vlasništvu Hemolyzer 5- hematološki automatski analizator za potrebe O.J.Klinička hemija i biohemija KCUS-a"
UGOVOR

_______________________________________________________

Odluka o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci i Poziva za pregovarački postupak za nabavku i isporuku rezervnih dijelova medicinske opreme proizvođača SIEMENS . Nabavka i isporuka rezervnog dijela medicinske opreme proizvođača Siemens sa ugradnjom za aparat Artis Zee Ceiling

Odluka o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja
Poziv za pregovarački postupak

_______________________________________________________

Odluka o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci i Poziva za pregovarački postupak za nabavku i isporuku rezervnih dijelova medicinske opreme proizvođača General Electric MRI Signa HD 1,5T.

Odluka o pokretanju pregovaračkog postupka bez obavještenja o nabavci
Poziv za pregovarački postupak

_______________________________________________________

Odluka o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci i Poziva za pregovarački postupak za nabavku i isporuku rezervnih dijelova medicinske opreme proizvođača PHILIPS/Nova . Nabavka i isporuka rezervnih dijelova medicinske opreme ultrazvučnog aparata iE33 proizvođača Philips/NOVA za potrebe Klinike za bolesti srca, krvnih žila i reumatizam

Odluka o pokretanju postupka
Poziv za pregovarački postupak medicinske opreme proizvođača Philips NOVA

_______________________________________________________

Reagensi i potrošni materijal aplikabilni na tehnologiju u vlasništvu Hemolyzer 5 – hematološki automatski analizator za potrebe Klinička hemija i biohemija KCUS-a

Tenderska dokumentacija.doc
Poziv.pdf
Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45,47 i 52.docx
Prilog Aneksa 3.xls
ANEX 3.pdf

_______________________________________________________

Pregovarački postupak za nabavku i isporuku rezervnog dijkela medicinske opreme – RTG CIJEV za CT simulator Somatom Emotion proizvođača SIEMENS.

Odluku o pokretanju pregovaračkog postupka javne nabavke bez obavještenja o nabavci
Poziv za pregovarački postupak za nabavku i isporuku rezervnog dijkela medicinske opreme – RTG CIJEV za CT simulator Somatom Emotion proizvođača SIEMENS

_______________________________________________________

Odluka o rezultatima okončanog pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za nabavku Reagenasa i potrošnog materijala aplikabilnog na tehnologiju u vlasništvu Hemolyzer S-hematološki automatski analizator za potrebe O.J.Klinička hemija i biohemija KCUS-a

Odluka o rezultatima okončanog pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za nabavku Reagenasa i potrošnog materijala aplikabilnog na tehnologiju u vlasništvu Hemolyzer S-hematološki automatski analizator za potrebe O.J.Klinička hemija i biohemija KCUS-a

_______________________________________________________

Poziv na pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku i isporuku rezervnih dijelova medicinske opreme proizvođača General Electrics (CT LIGHTSPEED VCT i UZ aparat Voluson 730)

Poziv na pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku i isporuku rezervnih dijelova medicinske opreme proizvođača General Electrics (CT LIGHTSPEED VCT i UZ aparat Voluson 730)
Odluka o pokretanju pregovaračkog postupaka bez objave obavještenja za nabavku i isporuku rezervnih dijelova medicinske opreme proizvođača General Electrics (CT LIGHTSPEED VCT i UZ aparat Voluson 730)

_______________________________________________________


Poziv za pregovarački postupak i Odluka o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci za nabavku i isporuku rezervnih dijelova/pribora/materijala za aparate proizvođača General Electric

Poziv za pregovarački postupak i Odluka o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci za nabavku i isporuku rezervnih dijelova/pribora/materijala za aparate proizvođača General Electric
Odluka o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za nabavku i isporuku rezervnih dijelova/pribora/materijala za aparate proizvodnje General Electrics

_______________________________________________________


Poziv za dostavljanje ponuda u pregovaračkom postupku za nabavku "Reagensi i potrošni materijal aplikabilni na tehnologiju u vlasništvu Hemolyzer 5 – hematološki automatski analizator za potrebe Klinička hemija i biohemija KCUS-a"

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku roba u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja
Aneks 3 - obrazac za cijenu ponude
Prilog Aneksa 3
Tenderska dokumentacija

_______________________________________________________Odluka o rezultatima okončanog pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za isporuku "Lijekovi iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe svih klinika KCUS-a"

Odluka o rezultatima okončanog pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za isporuku "Lijekovi iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe svih klinika KCUS-a"

_______________________________________________________


Poziv za pregovarački postupak i Odluka o pokretanju pregovarčkog postupka bez objave obavještenja o nabavci za nabavku, isporuku i ugradnju/zamjenu pin Izvora Ge-68 za kalibraciju PET/CT aparata Discovery 600 - General Electrics

Poziv na pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku, isporuku i ugradnju -zamjenu pin Izvora Ge-68 za kalibraciju PETCT aparata Discovery 600- General Electrics
Odluka o pokretanju pregovaračkog postupka
_______________________________________________________

 

Poziv za pregovarački postupak za nabavku "Lijekovi iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe svih klinika KCUS-a"

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku roba u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja
Aneks 1
Aneks 3 - obrazac za cijenu ponude
Prilog Aneksa 3
Tenderska dokumentacija

_______________________________________________________

Reagensi i potrošni materijal aplikabilni na tehnologiju V4600, V5600, Vitros ECIQ i Vitros 350 u vlasništvu za potrebe O.J.Klinička hemija i biohemija KCUS-a

Odluka o poništenju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za dodjelu ugovora za nabavku "Reagensi i potrošni materijal aplikabilni na tehnologiju V4600, V5600, Vitros ECIe i vitros 350 za potrebe O.J. Kliniika hemija i biohemija KCUS-a"

Rješenje - Žalba se usvaja i poništava se postupak u cjelosti

_______________________________________________________


Reagensi i potrošni materijal aplikabilni na tehnologiju Cobas 6000 (integracija i ) u vlasništvu za potrebe O.J. Klinika za nuklearnu medicinu i endokrinologiju i O.J.Klinička hemija i biohemija KCUS-a

Odluka o poništenju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za dodjelu ugovora za nabavku "Reagensi i potrošni materijal aptikabilni na tehnologiju cobas 6000 (integracija i u vlasništvu za potrebe O.J. Klinika za nuklearnu medicinu i endokrinologiju i O.J. Kliniika hemija i biohemija KCUS-a"

Rješenje žalbe ponuđača DIAMEDIC d.o.o. Sarajevo od 26.07.2017. godine

_______________________________________________________

Pregovarački postupak bez objave obavještenja br. A-1875/17 za nabavku „Reagensi i potrošni materijal aplikabilni na tehnologiju V4600, V5600, Vitros ECIQ i Vitros 350 u vlasništvu, za potrebe O.J. Klinička hemija i biohemija KCUS-a"

Pregovarački postupak br. obavještenja A-1873/17 za nabavku „Reagensi i potrošni materijal aplikabilni na tehnologiju Architect ci82000 (integracija ci8000 i Matrix i2000 SR) i Cell Dyn 1800 u vlasništvu, za potrebe O.J. Klinička mikrobiologija i O.J. Klinička hemija i biohemija KCUS-a"

Pregovarački postupak bez objave obavještenja br. A-1874/17 za nabavku „Reagensi i potrošni materijal aplikabilni na tehnologiju Cobas 6000 (integracija e601 i c501 u vlasništvu) za potrebe O.J. Klinika za nuklearnu medicinu i endokrinologiju i O.J. Klinička hemija i biohemija KCUS-a"
_______________________________________________________

Poziv za dostavljanje ponuda u pregovaračkom postupku za nabavku: "Reagensi i potrošni materijal aplikabilni na tehnologiju V4600, V5600, Vitros ECIQ i Vitros 350 u vlasništvu za potrebe O.J. Klinička hemija i biohemija KCUS-a"

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke putem pregovaračkog postupka
Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku roba u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja
Aneks 3 - obrazac za cijenu ponude
Tenderska dokumentacija
Prilozi tenderske dokumentacije
_______________________________________________________

Poziv za dostavljanje ponuda u pregovaračkom postupku za nabavku: "Reagensi i potrošni materijal aplikabilni na tehnologiju Cobas 6000 (integracija i ) u vlasništvu za potrebe O.J. Klinika za nuklearnu medicinu i endokrinologiju i O.J. Klinička hemija i biohemija KCUS-a"

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke putem pregovaračkog postupka
Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku roba u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja
Aneks 3 - obrazac za cijenu ponude
Tenderska dokumentacija
Prilozi tenderske dokumentacije
_______________________________________________________

Poziv za dostavljanje ponuda u pregovaračkom postupku za nabavku: "Reagensi i potrošni materijal aplikabilni na tehnologiju Architect ci8200 (Integracija i ) i Cell Dyn 1800 u vlasništvu za potrebe O.J. Klinička mikrobiologija i O.J. Klinička hemija i biohemija KCUS-a"

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke putem pregovaračkog postupka
Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku roba u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja
Aneks 3 - obrazac za cijenu ponude
Tenderska dokumentacija
Prilozi tenderske dokumentacije
_______________________________________________________


Odluka o pokretanju ponovljenog postupka javne nabavke putem pregovaradkog postupka bez objave obavještenja za vršenje usluga sanitarnih pregleda, briseva i ispitivanje vode

Odluka o pokretanju ponovljenog postupka javne nabavke putem pregovaradkog postupka bez objave obavještenja za vršenje usluga sanitarnih pregleda, briseva i ispitivanje vode

Poziv na pregovarački postupak bez objave obavještenja za vršenje usluga sanitarnih pregleda, briseva i ispitivanje vode

Poziv na pregovarački postupak bez objave obavještenja za vršenje usluga sanitarnih pregleda, briseva i ispitivanje vode
_______________________________________________________

Odluka o rezultatima okončanog pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za redovno i interventno servisiranje aparata za obradu infektivnog medicinskog otpada SINTION i SIN Shredd

Odluka o rezultatima okončanog pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za redovno i interventno
servisiranje aparata za obradu infektivnog medicinskog otpada SINTION i SIN Shredd

_______________________________________________________

Odluka o pokretanju pregovaračkog postupka javne nabavke i Poziv za pregovarački postupak javne nabavke pod nazivom „Redovno i interventno servisiranje aparata za obradu infektivnog medicinskog otpada SINTION i SIN Shredd"

Odluka o pokretanju Pregovaračkog postupka za servisiranje aprata za obradu infektivnog medicinskog otpada
Poziv na pregovarački Redovno i interventno servisiranje aparata za obradu infektivnog medicinskog otpada

_______________________________________________________

Odluka o okončanju postupka javne nabavke pod nazivom „Nabavka rezervnih dijelova za autoklave proizvođača GETINGE za potrebe "Centralne sterilizacije”

Odluka o okončanju pregovaračkog postupka za nabavku rezervnih dijelova autoklava

_______________________________________________________

Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku advokatskih usluga za 2017. godinu za potrebe KCUS

Odluka o pokretanju postupka nabavke advokatskih usluga za potrebe KCUS-a za 2017. godinu
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku advokatskih usluga za 2017. godinu za potrebe Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu
Aneksi
_______________________________________________________

Odluke o pokretanju postupaka

Odluka o pokretanju postupka nabavke i isporuke rezervnih dijelova za autoklav proizvođača "Geting", putem pregovaračkog postupka - 19.06.2017.

Poziv na pregovarački postupak bez objave obavjestenja zbog nabavke rezervnih dijelova za autoklave proizvođača GETINGE - 21.06.2017.

_______________________________________________________

Plan nabavki za 2016.

Odluka Upravnog odbora za usvajanje izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2016.godinu

Plan javnih nabavki 2016. i dopuna plana sa Odlukama o usvajanju

Dopuna Plana javnih nabavki KCUS za 2016

Odluka o usvajanju izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2016. godinu

_______________________________________________________

Odluke o pokretanju postupaka

Odluke o pokretanju postupaka za mjesec decembar 2016.

Odluke o pokretanju postupaka za mjesec novembar 2016.

Odluke o pokretanju postupaka za mjesec oktobar 2016.

Odluke o pokretanju postupka za mjesec septembar 2016.

Odluke o pokretanju postupka za mjesec avgust 2016.

Odluke o pokretanju postupka za mjesec juli 2016.

______________________________________________________

Odluke o rezultatima okončanih postupaka
Objavljeno 1.8.2018 u 10:22
U protekla 24 sata u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 15 beba, od toga 8 dječaka i 7 djevojčica. - U protekla 24 sata u Klinici urgentne medicine KCUS pregledana su 203 pacijenta. U internističkoj ambulanti 82, a u hirurškoj ambulanti 121 pacijenta.