AGANOVIĆ, DAMIR – OSNOVE URODINAMSKOG MJERENJA I ANALIZE

CIP – Katalogizacija u publikaciji
Nacionalna i univerzitetska biblioteka
Bosne i Hercegovine, Sarajevo
616.6-07

AGANOVIĆ, Damir

     Osnove urodinamskog mjerenja i analize /Damir Aganović. – Sarajevo: Institut za naučnoistraživački rad i razvoj UKCS,  2014. – 382 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 348-382 i uz tekst

ISBN 978-9958-00-003-4

COBISS.BH-ID 21253894

Pošaljite upit