Navigacija Zatvori
Zatvori
Search
Close this search box.

ALAJBEGOVIĆ, AZRA – KLINIČKA NEUROLOGIJA

Početna » Knjige » ALAJBEGOVIĆ, AZRA – KLINIČKA NEUROLOGIJA

ALAJBEGOVIĆ, AZRA – KLINIČKA NEUROLOGIJA

CIP – Katalogizacija u publikaciji
Nacionalna i univerzitetska biblioteka
Bosne i Hercegovine, Sarajevo

616.8(075.8)

ALAJBEGOVIĆ, Azra

     KLINIČKA neurologija  / Azra Alajbegović i saradnici  – Sarajevo: Institut za naučnoistraživački rad i razvoj Kliničkog centra Univerziteta,  2014. – 276 str. : ilust. ; 23 cm

Bibliografija: str. 253-267. – Registar

ISBN 978-9958-00-001-0

I. Đelilović, Jasminka Vranić-vidi

  1. Alajbegović, Azra
    COBISS.BH-ID 21055494