ČEKIĆ, ELVIRA – NORMALNO I DEVIJANTNO U PONAŠANJU LJUDI

CIP – Katalogizacija u publikaciji
Nacionalna i univerzitetska biblioteka
Bosne i Hercegovine, Sarajevo

159.9.019.4

ČEKIĆ,Elvira

Normalno i devijantno u ponašanju ljudi:
(psihološki aspekt) / Elvira Čekić. – Sarajevo :
Institut za naučnoistraživački rad i razvoj UKCS,

  1. – 247 str.; 25 cm

Bibliografija: str. 235-247 i uz tekst

ISBN 978-9958-00-010-2

COBISS.BH-ID 22243846

Pošaljite upit