HASANBEGOVIĆ, EDO – DJEČIJA HEMATOLOGIJA

CIP – Katalogizacija u publikaciji
Nacionalna i univerzitetska biblioteka
Bosne i Hercegovine, Sarajevo

616.15-053.2

HASANBEGOVIĆ, Edo

     Dječija hematologija / Edo Hasanbegović. – Sarajevo: Institut za naučnoistraživački rad i razvoj Kliničkog centra,  2013. – 376 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Bibliografija uz svako poglavlje.
ISBN 978-9958-631-96-2
COBISS.BH-ID 20371206

Pošaljite upit