Navigacija Zatvori
Zatvori
Search
Close this search box.

JUNUZOVIĆ, DŽELALUDIN – OSNOVI UROLOGIJE SA ENDOSKOPIJOM

Početna » Knjige » JUNUZOVIĆ, DŽELALUDIN – OSNOVI UROLOGIJE SA ENDOSKOPIJOM

JUNUZOVIĆ, DŽELALUDIN – OSNOVI UROLOGIJE SA ENDOSKOPIJOM

CIP – Katalogizacija u publikaciji
Nacionalna i univerzitetska biblioteka
Bosne i Hercegovine, Sarajevo

  1. 6

JUNUZOVIĆ, Dželaludin

Osnovi urologije sa endoskopijom / Dželaludin
Junuzović – Sarajevo : Institut za
naučnoistraživački rad i razvoj UKCS, 2015. – 258
str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija uz svako poglavlje.

ISBN 978-9958-00-012-6

COBISS.BH-ID 22287622