Search
Close this search box.

KURSPAHIĆ-MUJČIĆ AMIRA, HADŽAGIĆ-ĆATIBUŠIĆ FERIHA – KLINIČKI I SOCIJALNOMEDICINSKI ASPEKTI CEREBRALNE PARALIZE

Početna » Knjige » KURSPAHIĆ-MUJČIĆ AMIRA, HADŽAGIĆ-ĆATIBUŠIĆ FERIHA – KLINIČKI I SOCIJALNOMEDICINSKI ASPEKTI CEREBRALNE PARALIZE

KURSPAHIĆ-MUJČIĆ AMIRA, HADŽAGIĆ-ĆATIBUŠIĆ FERIHA – KLINIČKI I SOCIJALNOMEDICINSKI ASPEKTI CEREBRALNE PARALIZE

CIP – Katalogizacija u publikaciji
Nacionalna i univerzitetska biblioteka
Bosne i Hercegovine, Sarajevo
616.832.21-002(075.8)
KURSPAHIĆ-Mujčić, Amira

Klinički i socijalnomedicinski aspekti
cerebralne paralize / Amira Kurspahić-Mujčić
Feriha Hadžagić-Ćatibušić. – Sarajevo : Institut
za naučnoistraživački rad i razvoj KCUS, 2015.
123 str. : ilust. ; 25 cm
Bibliografija: str. 113-123.
ISBN 978-9958-00-011-9

  1. Hadžagić-Ćatibušić, Feriha. – I. Mujčić, Amira
    Kurspahić-vidi Kurspahić-Mujčić, Amira. – II.
    Ćatibušić, Feriha Hadžagić- vidi
    Hadžagić-Ćatibušić, Feriha
    COBISS.BH-ID 22244102

Pošaljite upit