Navigacija Zatvori
Zatvori
Search
Close this search box.

LINCENDER-CVIJETIĆ, LIDIJA, PREVLJAK, SABINA, VEGAR-ZUBOVIĆ, SANDRA, JAGANJAC, SUAD – RADIOLOGIJA URINARNOG TRAKTA

Početna » Knjige » LINCENDER-CVIJETIĆ, LIDIJA, PREVLJAK, SABINA, VEGAR-ZUBOVIĆ, SANDRA, JAGANJAC, SUAD – RADIOLOGIJA URINARNOG TRAKTA

LINCENDER-CVIJETIĆ, LIDIJA, PREVLJAK, SABINA, VEGAR-ZUBOVIĆ, SANDRA, JAGANJAC, SUAD – RADIOLOGIJA URINARNOG TRAKTA

CIP – Katalogizacija u publikaciji
Nacionalna i univerzitetska biblioteka
Bosne i Hercegovine, Sarajevo

616.63-073

Lincender-Cvijetić, Lidija

RADIOLOGIJA urinarnog trakta / Lidija

Lincender-Cvijetić . . . [ et al. ] . – Sarajevo :

Institut za naučnoistraživački rad i razvoj UKCS,

  1. – 232 str. : ilustr. ; 25cm

Bibliografija uz svako poglavlje. – Registar.

ISBN 978-9958-00-013-3

  1. Lincender-Cvijetić, Lidija – I. Cvijetić,

Lidija Lincender- vidi Lincender-Cvijetić, Lidija

COBISS.BH-ID 22292486