Navigacija Zatvori
Zatvori
Search
Close this search box.

ORUČ, LILIJANA – PSIHIJATRIJSKA GENETIKA

Početna » Knjige » ORUČ, LILIJANA – PSIHIJATRIJSKA GENETIKA

ORUČ, LILIJANA – PSIHIJATRIJSKA GENETIKA

CIP – Katalogizacija u publikaciji
Nacionalna i univerzitetska biblioteka
Bosne i Hercegovine, Sarajevo

616.89:575.1(075.8)

ORUČ, Lilijana

     Psihijatrijska genetika : klinička primjena / Lilijana Oruč, Amina Kurtović-Kozarić; (index pripremila Jelena Koprivica). – Sarajevo: Institut za naučnoistraživački rad i razvoj Kliničkog centra,  2013. – 104 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija uz svako poglavlje. – Registar

ISBN 978-9958-631-98-6

  1. Kurtović-Kozarić, Amina. – I. Kozarić, Amina
    Kurtović – vidi Kurtović-Kozarić, Amina
    COBISS.BH-ID 20525830