Search
Close this search box.

SALIHAGIĆ SANELA, HADŽIAHMETOVIĆ ZORAN, VAVRA-HADŽIAHMETOVIĆ NARCISA – TRAUMA ŠAKE

Početna » Knjige » SALIHAGIĆ SANELA, HADŽIAHMETOVIĆ ZORAN, VAVRA-HADŽIAHMETOVIĆ NARCISA – TRAUMA ŠAKE

SALIHAGIĆ SANELA, HADŽIAHMETOVIĆ ZORAN, VAVRA-HADŽIAHMETOVIĆ NARCISA – TRAUMA ŠAKE

TRAUMA ŠAKE
Autori: Doc.dr Sanela Salihagić, Prof.dr Zoran Hadžiahmetović, Prof.dr Narcisa Vavra-Hadžiahmetović
Izdavač:Institut za naučnoistraživački rad i razvoj UKCS

Jedinstveno monografsko izdanje koje razmatra sve aspekte rekonstruktivne i replantacione hirurgije šake sa slijedećim poglavljima: klinička procjena povreda šake, povrede mekih tkiva, povrede tetivnog sistema, mikrohirurški tretman sa svim tipovima mikrohirurške reparacije (replantacija, revaskularizacija), slobodni kožni transplantati i režnjevi, povrede koštano zglobnog aparata, rehabilitacija povreda šake.

Posebno poglavlje čine algoritmi za: procjenu povreda (traumatskih defekata) šake sa dijagnostičkim modalitetima (funkcionalni ispadi perifernih nerava i tetivnog aparata), korelacija tipa povrede sa anatomskom lokalizacijom i dr.


CIP – Katalogizacija u publikaciji
Nacionalna i univerzitetska biblioteka
Bosne i Hercegovine, Sarajevo

616-001:611.976(075.8)

SALIHAGIĆ, Sanela
Trauma šake / Sanela Salihagić, Zoran
Hadžiahmetović, Narcisa Vavra-Hadžiahmetović. –
Sarajevo : Institut za naučnoistraživački rad i
razvoj Kliničkog centra, 2014. – 199 str. :
ilustr. ; 30 cm

Bibliografija uz svako poglavlje.

COBISS.BH-ID 21293062

ISBN 978-9958-00-004-1

  1. Hadžiahmetović, Zoran 2. Vavra-Hadžiahmetović,
    Narcisa. – I. Hadžiahmetović, Narcisa Vavra- vidi
    Vavra-Hadžiahmetović, Narcisa

Pošaljite upit