Search
Close this search box.

SUBAŠIĆ, ĐEMO, IZETBEGOVIĆ, SEBIJA, MEKIĆ, MEVLUDIN – KLINIČKA MOLEKULARNA BIOLOGIJA

Početna » Knjige » SUBAŠIĆ, ĐEMO, IZETBEGOVIĆ, SEBIJA, MEKIĆ, MEVLUDIN – KLINIČKA MOLEKULARNA BIOLOGIJA

SUBAŠIĆ, ĐEMO, IZETBEGOVIĆ, SEBIJA, MEKIĆ, MEVLUDIN – KLINIČKA MOLEKULARNA BIOLOGIJA

CIP – Katalogizacija u publikaciji
Nacionalna i univerzitetska biblioteka
Bosne i Hercegovine, Sarajevo

577.2

SUBAŠIĆ, Đemo

Klinička molekularna biologija / Đemo Subašić,
Sebija Izetbegović, Mevludin Mekić. – Sarajevo :
Institut za naučnoistraživački rad i razvoj
Kliničkog centra Univerziteta, 2015. – 240 str. :
ilustr. ; 25 cm

Bibliografija uz sva poglavlja

Pošaljite upit