Navigacija Zatvori
Zatvori
Search
Close this search box.

NOVE DIJAGNOSTIČKO/TERAPEUTSKE PROCEDURE/METODE U 2018.GODINI

Početna » Novosti » NOVE DIJAGNOSTIČKO/TERAPEUTSKE PROCEDURE/METODE U 2018.GODINI

NOVE DIJAGNOSTIČKO/TERAPEUTSKE PROCEDURE/METODE U 2018.GODINI

   NAZIV  USLUGESaglasnost Naučnog vijeća
      Klinika za kardiovaskularnu hirurgiju
 1.Endovaskularna rekonstrukcija grudne aorte – TEVAR07.03.2018
 2.Endovaskularna rekonstrukcija abdominalne aorte -EVAR07.03.2018
 3.Minimalna invazivna hirurgija aortalnog zaliska07.03.2018
 4.Minimalna invazivna hirurgija mitralnog zaliska07.03.2018
 5.Transkutana implantacija aortnog zaliska – TAVI07.03.2018
 6.Ventricular left/right assist device – Dugoročna mehanička cirkulatorna potpora07.03.2018
 7.IMPELA (srednjeročna mehanička cirkulatorna potpora)07.03.2018
 Arterijsko stentiranje07.03.2018
 Intraoperativna angiografija07.03.2018
 Intraoperativno mjerenje protoka krvi07.03.2018
 Resinhronizirajuća terapija –CRT07.03.2018
 Implantacija ICD-a07.03.2018
 Biopsija srca07.03.2018
 Perikardna drenaža07.03.2018
 Refiksacija sternuma07.03.2018
 Transezofagealna echokardiografija srca – TEE07.03.2018
 Reveal  loop recorder26.10.2018
 Leadless pace – maker26.10.2018
 Mehanička ekstrakcija  elektroda implantabilnih uređaja26.10.2018
 Laserska ekstrakcija elektroda implantabilnih uređaja26.10.2018
 Telemetrijski  praćeni  implantabilni uređaji i elektrostimulatori26.10.2018
 Intraoperativna radiofrekventna ablacija i krioablacija26.10.2018
 Torakoskopska radiofrekventna ablacija26.10.2018
 Torakoskopska amputacija lijeve aurikule26.10.2018
 Ciljana neinvazna i minimalno-invazivna  peri i postoperativna hemodinamska terapija26.10.2018
 Elektrofiziološko ispitivanje ritma26.10.2018
 Elektrofiziološko liječenje atrijalne fibrilacije26.10.2018
 Elektrofioziološko liječenje supraventrikularnih poremećaja srčanog ritma26.10.2018
 Elektrofiziološko liječenje ventrikularnih poremećaja srčanog ritma26.10.2018
 Elektrofiziološka ablacija AV čvora26.10.2018
 Spiroergometrija26.10.2018
 Tromboelastografija (TEG)26.10.2018
     Klinika za onkologiju
 IGRT Image-guided Radiation Therapy26.10.2018
 IMRT Intensiti modulatet radiotherapy26.10.2018
 I MAT / V MAT Intensity modulatet (volumetric) arc therapy26.10.2018
 SBRT / SRS  stereotactic body radiotherapy / radiosurgery26.10.2018
     Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
 Provođenje neurorehabilitacije i rehabilitacije lokomotornih povreda i oboljenja na aparatu Huber 360 MD26.10.2018
 Stimulacija dubokih mišićnih struktura za liječenje neuroloških i koštano-zglobnih oboljenja na aparatu za funkcionalnu magnetnu stimulaciju26.10.2018
 Terapijski trakcioni sistem za kičmeni stub omogućava kontinuiranu i intermitentnu trakciju cervikalnog i lumbalnog segmenta sa različitim opterećenjima26.10.2018
     Klinika za očne bolesti
 Vitrektomija 23G16.04.2018
 Vitrektomija 25G16.04.2018
 Uvođenje Avastina (Bevacizumab) za intraviteralnu primjenu kod indiciranih oftalmoloških oboljenja11.07.2018
 Optička koherentna tomografija (OCT)26.10.2018
     Klinička patologija, citologija i humana genetika
 Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification-MLPA u svrhu detekcije i kvantifikacije sekvenci nukleinskih kiselina07.03.2018
 Detekcija CALR mutacija07.03.2018
 Detekcija MPL mutacija07.03.2018
 Prevoz umrlog od klinike do mrtvačnice i čuvanje umrlog do preuzimanja od strane pokopnog društva16.04.2018
 Detekcija PML RARAbcr1 mutacija26.10.2018
 Detekcija FLT3-ITD mutacija26.10.2018
 Detekcija NPM1 mutacija26.10.2018
 Određivanje vijabilnosti stanica putem Trypan blue bojenja26.10.2018
     Klinika za gastroenterohepatologiju
 ERCP – dijagnostički16.04.2018
 ERCP – terapijski16.04.2018
 Dilatacija žučnih-pankreatičnih vodova16.04.2018
 Ekstrakcija konkrementa iz žučnih pankreatičnih vodova (košarica za vađenje kamenca)16.04.2018
 Ekstrakcija konkrementa iz žučnih pankreatičnih vodova (Balon ekstraktor bilijarni)16.04.2018
 Litotripsija konkrementa u žučnim/pankreatičnim vodovima (nakon ERCP-a i papilotomije)16.04.2018
 Plasiranje bilijarnog/pankreatičnog teflonskog stenta za unutrašnju drenažu žučnih/pankreatičnih vodova (nakon ERCP-a i/ili papilotomije/dilatacije žučnih/pankreatičnih vodova)16.04.2018
 Uvođenje nazobilijarne sonde u glavni žučni vod za drenažu žučnih puteva (nakon ERCP-a i papilotomije)16.04.2018
 Uzimanje uzoraka iz bilijarnih vodova za citološku analizu specijaliziranim četkicama za brush citologiju (nakon ERCP-a i papilotomije)16.04.2018
 Uzimanje uzoraka iz bilijarnih vodova za patohistološku analizu standardnim forceps biopsijama16.04.2018
 Analiza anti-TNF i AdAb11.07.2018