VAVRA-HADŽIAHMETOVIĆ NARCISA, MILADINOVIĆ KSENIJA, TANOVIĆ EDINA, ŠAKOTA-MARIĆ SLAVICA, ČELIK DAMIR – REHABILITACIJA PACIJENATA SA SPINALNOM LEZIJOM

CIP – Katalogizacija u publikacijiNacionalna i univerzitetska bibliotekaBosne i Hercegovine, Sarajevo 616-832-001-08(075.8) /Narcisa Vavra-Hadžiahmetović … [et al.]. – Sarajevo : Institut za naučnositraživački rad irazvoj KCUS, 2015. – 154 str. : ilustr. ; 25cm Bibliografija: str. 145-154. ISBN 978-9958-00-015-7 Vavra-Hadžiahmetović, Narcisa. – I.Hadžiahmetović, Narcisa Vavra- vidiVavra-Hadžiahmetović, NarcisaCOBISS.BH-ID 22478342

SUBAŠIĆ, ĐEMO, IZETBEGOVIĆ, SEBIJA, MEKIĆ, MEVLUDIN – KLINIČKA MOLEKULARNA BIOLOGIJA

CIP – Katalogizacija u publikacijiNacionalna i univerzitetska bibliotekaBosne i Hercegovine, Sarajevo 577.2 SUBAŠIĆ, Đemo Klinička molekularna biologija / Đemo Subašić,Sebija Izetbegović, Mevludin Mekić. – Sarajevo :Institut za naučnoistraživački rad i razvojKliničkog centra Univerziteta, 2015. – 240 str. :ilustr. ; 25 cm Bibliografija uz sva poglavlja

SERDAREVIĆ, NAFIJA-ZNAČAJNOST DIJAGNOSTIKE HOMOCISTEINA

CIP – Katalogizacija u publikacijiNacionalna i univerzitetska bibliotekaBosne i Hercegovine, Sarajevo 577.112.386:616-07) SERDAREVIĆ, NafijaZnačajnost dijagnostike homocisteina / Nafija Serdarević ; (izrada indexa Jelena Koprivica). – Sarajevo: Institut za naučnoistraživački rad irazvoj, UKCS, 2013. – 134 str. : graf. prikazi ;25 cm Bibliografija uz svako poglavlje. – Registar ISBN 978-9958-631-99-3Cobiss.BH-ID 20873734

SALIHAGIĆ SANELA, HADŽIAHMETOVIĆ ZORAN, VAVRA-HADŽIAHMETOVIĆ NARCISA – TRAUMA ŠAKE

TRAUMA ŠAKEAutori: Doc.dr Sanela Salihagić, Prof.dr Zoran Hadžiahmetović, Prof.dr Narcisa Vavra-HadžiahmetovićIzdavač:Institut za naučnoistraživački rad i razvoj UKCS Jedinstveno monografsko izdanje koje razmatra sve aspekte rekonstruktivne i replantacione hirurgije šake sa slijedećim poglavljima: klinička procjena povreda šake, povrede mekih tkiva, povrede tetivnog sistema, mikrohirurški tretman sa svim tipovima mikrohirurške reparacije (replantacija, revaskularizacija), slobodni kožni transplantati i […]

ORUČ, LILIJANA – PSIHIJATRIJSKA GENETIKA

CIP – Katalogizacija u publikacijiNacionalna i univerzitetska bibliotekaBosne i Hercegovine, Sarajevo 616.89:575.1(075.8) ORUČ, Lilijana Bibliografija uz svako poglavlje. – Registar ISBN 978-9958-631-98-6 Kurtović-Kozarić, Amina. – I. Kozarić, AminaKurtović – vidi Kurtović-Kozarić, AminaCOBISS.BH-ID 20525830

MEKIĆ, MEVLUDIN, SUBAŠIĆ, ĐEMO – KLINIČKA REUMATOLOGIJA : GENSKE OSNOVE

CIP – Katalogizacija u publikacijiNacionalna i univerzitetska bibliotekaBosne i Hercegovine, Sarajevo 616-002.77 MEKIĆ, Mevludin Klinička reumatologija : genske osnove /Mevludin Mekić, Đemo Subašić. – Sarajevo :Institut za naučnoistraživački rad i razvojKliničkog centra Univerziteta, 2015. – 218 str. :ilustr. ; 25 cm Bibliografija: str. 213-217. ISBN 978-9958-00-009-6 Subašić, Đemo COBISS.BH-ID 22168838

LINCENDER-CVIJETIĆ, LIDIJA, PREVLJAK, SABINA, VEGAR-ZUBOVIĆ, SANDRA, JAGANJAC, SUAD – RADIOLOGIJA URINARNOG TRAKTA

CIP – Katalogizacija u publikacijiNacionalna i univerzitetska bibliotekaBosne i Hercegovine, Sarajevo 616.63-073 Lincender-Cvijetić, Lidija RADIOLOGIJA urinarnog trakta / Lidija Lincender-Cvijetić . . . [ et al. ] . – Sarajevo : Institut za naučnoistraživački rad i razvoj UKCS, – 232 str. : ilustr. ; 25cm Bibliografija uz svako poglavlje. – Registar. ISBN 978-9958-00-013-3 Lincender-Cvijetić, Lidija […]

KURSPAHIĆ-MUJČIĆ AMIRA, HADŽAGIĆ-ĆATIBUŠIĆ FERIHA – KLINIČKI I SOCIJALNOMEDICINSKI ASPEKTI CEREBRALNE PARALIZE

CIP – Katalogizacija u publikacijiNacionalna i univerzitetska bibliotekaBosne i Hercegovine, Sarajevo616.832.21-002(075.8)KURSPAHIĆ-Mujčić, Amira Klinički i socijalnomedicinski aspekticerebralne paralize / Amira Kurspahić-MujčićFeriha Hadžagić-Ćatibušić. – Sarajevo : Institutza naučnoistraživački rad i razvoj KCUS, 2015.123 str. : ilust. ; 25 cmBibliografija: str. 113-123.ISBN 978-9958-00-011-9 Hadžagić-Ćatibušić, Feriha. – I. Mujčić, AmiraKurspahić-vidi Kurspahić-Mujčić, Amira. – II.Ćatibušić, Feriha Hadžagić- vidiHadžagić-Ćatibušić, FerihaCOBISS.BH-ID 22244102

JUNUZOVIĆ, DŽELALUDIN – OSNOVI UROLOGIJE SA ENDOSKOPIJOM

CIP – Katalogizacija u publikacijiNacionalna i univerzitetska bibliotekaBosne i Hercegovine, Sarajevo 6 JUNUZOVIĆ, Dželaludin Osnovi urologije sa endoskopijom / DželaludinJunuzović – Sarajevo : Institut zanaučnoistraživački rad i razvoj UKCS, 2015. – 258str. : ilustr. ; 25 cm Bibliografija uz svako poglavlje. ISBN 978-9958-00-012-6 COBISS.BH-ID 22287622

Pošaljite upit