Klinika za hematologiju

Pretraga

Imate pitanja?

Vodič za
pacijente
mapa
kcus
Putevi
pacijenta
Medicinski
žurnal

KCUS

KLINIKA ZA HEMATOLOGIJU

Šef klinike:

Prof. dr. sci.
alma sofo - hafizović

Glavna sestra klinike: Kapo Dženana, DMS

Kontakt informacije

Česta pitanja (Faq)

Gdje se nalazimo?

Česta pitanja (Faq)

Gdje se nalazimo?

Klinika za hematologiju: Info panel

OJ Klinika za hematologiju KCUS je zdravstvena ustanova tercijarnog nivoa.
OJ Klinika za hematologiju KCUS je zdravstvena, nastavna i naučna institucija.
Na Klinici za hematologiju se obavlja liječenje pacijenata iz opšte hematologije i malignih hematoloških oboljenja, kao i dijagnostika i liječenje poremećaja hemostaze.

Osnovna djelatnost se provodi:

1) U hospitalnim uslovima koristeći 46 bolesničkih postelja na 3 odjeljenja:

Odjeljenje za transplantaciju koštane srži (TKS) obavlja usluge autologne transplantacije matičnih ćelija hematopoeze (priprema, liječenje, praćenje), liječenje komplikacija poslije autologne transplantacije, dijagnostika i liječenje komplikacija poslije alogenične transpla-ntacije kod pacijenata liječenih u inostranstvu kao i njihovo dalje praćenje.

Odjeljenje za visokodoznu terapiju (VDT): obavlja usluge dijagnostike i liječenja akutnih leukemija, primarnih CNS limfoma, Burkitt lymphoma i Aplastične anemije.

Odjeljenje za opštu hematologiju i hemoterapiju(OOHH): obavlja usluge dijagnostike i liječenja iz oblasti opšte hematologije, poremećaja koagulacije, dijagnostike malignih hematoloških oboljenja. Aplikacija specifične terapije u liječenju malignih hematoloških oboljenja koji ne pripadaju TKS i VDT. Dio odjela, kojeg čini 6 kreveta, se koristi za jednodnevni tretman i specifičnu dijagnostiku hematoloških pacijenata ( aspiraciona punkcija koštane srži za citomo-rfologiju, imunofenotipizaciju i citogenetiku, biopsija kosti, lumbalna punkcija, intratekalna terapija).

2) U nehospitalnim uslovima, u Hematološkom savjetovalištu / ambulanta, pružaju se usluge liječenja i dijagnostičke procedure pacijentima koji su bez indikacije za hospitalni tretman:

– Tercijalni novo dijagnostičkih procedura:
Dijagnostika iz oblasti opšte hematologije, poremećaja koagulacije, dijagnostike malignih hematoloških oboljenja.Vađenje krvi za specifične hematološke testove.
– Tercijarni nivo-terapijski:
Specifični tretman hematoloških bolesnika: primjena peroralne hemoterapije, citoreduktivne hemoterapije, venepunkcije, apliciranje parenteralnih pripravaka Fe, kao i dio specifične suportivne terapije.
– Sekundarni nivo:
Konsultativne ambulantne usluge za druge klinike KCUS; prvi i kontrolni pregledi za pacijente drugih zdravstvenih ustanova F BiH sa simptomima i znacima koji u diferencijalnoj dijagnozi uključuju i hematološko oboljenje. Pregled uz preporuku za pacijente sa hematološkim poremećajem koji su popratna pojava drugih nehematoloških oboljenja.

Klinika za hematologiju - Novosti

Pošaljite upit