Klinika za psihijatriju

Pretraga

Imate pitanja?

Vodič za
pacijente
mapa
kcus
Putevi
pacijenta
Medicinski
žurnal

KCUS

PSIHIJATRIJSKA KLINIKA

Šef klinike:

DOC DR. GORANA SULEJMANPAŠIĆ

GLAVNA SESTRA KLINIKE MAGISTAR ADMIRA BAJROVIĆ, DMS

Kontakt informacije

Česta pitanja (Faq)

Gdje se nalazimo?

Česta pitanja (Faq)

Gdje se nalazimo?

Klinika za psihijatriju: Info panel

Psihijatrijska klinika Sarajevo je zdravstvena, stručna, naučno-istraživačka i edukativna institucija Kliničkog Centra Univerziteta u Sarajevo za stacionarno akutno i ambulantno liječenje, kao i tretman u Dnevnoj bolnici u okviru klinike. Pruža i psihosocijalnu rehabilitaciju oboljelih od psihotičnih poremećaja, poremećaja raspoloženja, anksioznih poremećaja, te povezanih za stresom i somatoformnih poremećaja, poremećaja ličnosti i ponašanja, organskih i simptomatskih poremećaja. Također, tretira poremećaje psihološkog razvoja, emocionalne i poremećaje ponašanja koji se pojavljuju u dječijem i adolescentnom periodu. Pruža usluge sekundarnog B i tercijarnog nivoa psihijatrijske skrbi adultnog, dječijeg i adolescentnog uzrasta.
Rad klinike je organiziran kroz 24-satno pružanje usluga iz oblasti mentalnog zdravlja, uključujući hitne i elektivne prijeme, konzilijarne i konsultativne specijalističke preglede, kao i ambulantne preglede.
Usluge tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite uključuju psihijatrijski dijagnostički intervju, psihijatrijski intervju s pratnjom pacijenta, psihoterapijski intervju sa djetetom-adolescentom, grupna psihoterapija djece ili adolescenata, prvi psihijatrijski pregled djeteta ili adolescenta, kontrolni psihijatrijski pregled djeteta ili adolescenta, psihijatrijski pregled djece ili adolescenata u liason psihijatriji, individualna psihoterapija djece ili adolescenata, individualna psihoterapija djece do 10 godina, timska obrada djeteta-adolescenta, genetičko savjetovanje, grupna podrška osoblja u liason psihijatriji, individualna podrška osoblju u liason psihijatriji, krizna intervencija liason u psihijatriji, psihološka podrška i savjetovanje članova porodice potencijalnog donora organa i tkiva prije i poslije donošenja odluke, psihološka priprema za invazivne medicinske postupke djeteta ili adolescenta, krizne intervencije kod djece ili adolescenata, multimetodska procjena ponašanja, psihijatrijska forenzička opservacija, psihijatrijski pregled forenzičkog bolesnika (psihijatrijska ekspertiza), timski pregled forenzičkog bolesnika (psihijatrijska ekspertiza), neuropsihološka procjena djeteta ili adolescenta, hitna sedacija, desenzitiranje i reprocesuiranje pokretima očiju (EDMR), kontrola učinka i nuspojava psihofarmakoterapije, grupna psihoedukacija, grupna psihoedukacija djece i roditelja, neuropsihološka procjena moždanog oštećenja, konzilijarna usluga psihologa, psihološko forenzička ekspertiza sa davanjem mišljenja, pregled psihijatrijskog konzilija, individualno savjetovanje socijalnog radnika, izrada socijalne anamneze.
U Klinici se provode naučni i istraživački projekti uz aktivno učešće na stručnim kongresima, simpozijima, seminarima i drugim skupovima.
Omogućena kontinuirana edukacija studenata, ljekara specijalista, specijalizanata.

Klinika za psihijatriju - Novosti

Pošaljite upit