Klinika za psihijatriju

Pretraga

Imate pitanja?

Vodič za
pacijente
mapa
kcus
Putevi
pacijenta
Medicinski
žurnal

KCUS

PSIHIJATRIJSKA KLINIKA

Šef klinike:

DOC DR. GORANA SULEJMANPAŠIĆ

GLAVNA SESTRA KLINIKE MAGISTAR ADMIRA BAJROVIĆ, DMS

Kontakt informacije

ODJELJENJE ZA RADIONUKLIDNU TERAPIJU

tel: +387 33 298 387 – od 12.00 do 13.30 h

ODJELJENJE KLINIČKE ENDOKRINOLOGIJE

tel: +387 33 297 139 – od 13.00 do 14.00 h

Direktorica NPS:

Doc.dr Amra Memić-Serdarević, lokal: 7359,7392

Šef klinike:

Dr.med.sci gorana Sulejmanpašić, lokal: 7231,7359

Glavna sestra klinike:

Admira Bajrović, DMS, mr.zdr.njege i ter., lokal : 7113

Tehnički sekretar, lokal: 7628

Psihijatrijska klinika fax: 033/298-523

Fax za prisilinu: 033/208-993

Almira Drnda, socijalni radnik: 7062

Senadin Fadilpašić, lokal: 8115

Elvedina Dervović, psiholog, lokal: 8428

Soba za SAP, lokal: 7350

Samir Ahmetović med.dok: 8126

Specijalizanti Urgentna psih, lokal: 8749

Specijalizanti Opća psih., lokal : 8390

Dežurna ljekarska soba, lokal: 7618

ŠEF ODJELJENJA:

 • DR MED AMRA ZAHIRAGIĆ, šef odjela, lokal: 7275
 • tel. +387 33 297 275

GLAVNI MEDICINSKI TEHNIČAR:

 • SUVAD ŠATROVIĆ DMS
 • tel. +387 33 297 059

tel. +387 33 297 644

Dr. Eliza Idrizi, lokal: 8351

Dr. Senad Hasanagić, lokal: 7578

šatrović Suvad gl.teh.odjela, intervencija, lokal: 8059

Soba za video nadzor – Urgentni odjel, lokal: 7644

Izolacija(P1), lokal: 7538

prijemna ambulanta, lokal:7619 

P2 – ŽENSKI ODJEL

 • tel. +387 33 297 352

Intervencija, lokal:8061

Soba za video nadzor, lokal: 7352

Dr. lejla Haračić- Ćurovac, lokal: 8058

P3 – MUŠKI ODJEL

 • tel. +387 33 297 230 

ŠEF ODJELJENJA:

 • MR SC ALEM ĆESIR, šef odjela, lokal: 8544
 • tel. +387 33 298 544

Rahimić Senad gl.teh.odj. , intervencija, lokal: 8320

Soba za video nadzor, lokal: 7230

Dr. Amir Tahirović, lokal: 8060

GLAVNA SESTRA:

 • Elvira Šabanović DMS
 • tel. +387 33 298 320; +387 33 298 061

Specijalizanti

Dr. Feka Pepić, Dr Almir Toskić, lokal: 8056

tel. +387 33 297 542

ŠEF ODJELJENJA:

 • PRIM MR SC DR NERMINA ČURČIĆ-HADŽAGIĆ, lokal: 8099

GLAVNA SESTRA:

 • KATA BEŠKER DMS
 • lokal: 7621
 • tel. +387 33 297 621

Odjel stacionar, lokal:7542

iNTERVENCIJA, LOKAL: 7392

Mr.SCI.MED. VESNA HORVAT, LOKAL: 8109

Mr.med.sci. Sabina Kučukalić, lokal: 7252

Vildana pindžo, psiholog, lokal: 7631

Specijalizanti, lokal:8704

Čajna kuhinja, lokal: 8155

tel. +387 33 297 228

ŠEF ODJELJENJA:

 • Prof.dr. Alma Džubur-Kulenović, šef Odjela
 • lokal: 7614
 • tel. +387 33 298 058

GLAVNI MEDICINSKI TEHNIČAR:

 • Senad Rahimić DMS

Tel. +387 33 298 448

Elvira Šabanovič, gl.ses.odjela – intervencija, lokal: 8448

Ambulanta, lokal: 7228

Stanislav stijepić, psiholog, lokal: 8353

Specijalizanti, lokal: 8589

 

Česta pitanja (Faq)

Nakon hospitalnog tretmana, pacijent/član porodice/staratelj ili drugi zakonski zastupnik će dobiti od strane glavne medicinske sestre-tehničara odjela ili referenta obrasce sa specifikacijom troškova hospitalnog tretmana i zdravstvenu dokumentaciju, koju je porodica/srodnik pacijenta obavezna predati na blagajni KCUS,  kako bi se završio konačni obračun. Ukoliko pacijent nema srodnika, blagajnu će završiti medicinska sestra-tehničar zadužena za dokumentaciju na odjelu OJ/Klinike.

Pacijenti u skladu sa Cjenovnikom zdravstvenih usluga u FBiH plaćaju određenu participaciju za liječenje.

Ukoliko pacijent nema zdravstvenu dokumentaciju, postupat će se u skladu sa Procedurom o neosiguranim licima broj 18, a koju pacijent/član porodice/staratelj može dobiti na uvid od strane medicinske sestre-tehničara na prijemnom bloku Klinike, te će o istoj biti usmeno upoznat.

Ukoliko se radi o inostranom pacijentu/osiguraniku države sa kojom Bosna i Hercegovina nema zaključen Međudržavni ugovor o socijalnom osiguranju ili inostranom pacijentu koji nema zdravstveno osiguranje, pacijent mora unaprijed platiti troškove liječenja na blagajni KCUS, a najmanje 50% procijenjenih troškova liječenja ili za minimalno 3 dana hospitalizacije.

 • Posjeta pacijentu u bolnici je zabranjena do daljnjeg zbog aktuelne epidemiološke situacije (pandemija Covid-19).
 • Članovi porodice imaju mogućnost da hospitaliziranom članu porodice donose najneophodnije lične stvari (pribor za ličnu higijenu, veš, garederoba) u dogovorenom vremenu, na recepcije Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (Glavna kapija, Tunel DIP-a, Klinika urgentne medicine), gdje će iste preuzeti odgovorno lice klinike na kojoj je pacijent hospitaliziran.
 • Član porodice je obavezan vidno označiti dostavljene stvari (ime i prezime pacijenta i odjeljenje na kojem je hospitaliziran).
 • Odgovorno lice koje preuzima stvari, obavezan je da pregleda sadržaj dostavljenog i u slučaju da se radi o nepotrebnom ili zabranjenom sadržaju, iste će na licu mjestu vratiti članu porodice.
 • U slučaju da utvrdi da se radi o sumnjivom sadržaju (narkotici, vatreno i hladno oružje i drugi sumnjivi materijal), odmah će obavijestiti Unutrašnju službu zaštite imovine i lica Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu..
 • Lične stvari se ne smiju ostavljati na recepciji i predavati neovlaštenim osobama.

Prijem pacijenata u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (u daljem tekstu: KCUS) vrši se svakog dana.

Postupak prijema pacijenata u KCUS počinje u prijemnim ambulantama i vrši se na osnovu uputnice za bolničko liječenje.

 

Ako se radi o stanju u kojem je potrebno ukazati hitnu medicinsku pomoć, prijem pacijenta u KCUS vrši se bez posebne uputnice doktora. Svi pacijenti koji  zahtjevaju hitan prijem u KCUS hospitaliziraju se u OJ preko Klinike urgentne medicine. Prijem u KCUS se može izvršiti u toku 24h.

Svi naručeni pacijenti za hospitalizaciju primaju se u redovnom radnom vremenu (od 08:00 do 16:00 sati).

 

Hitan prijem pacijenta na bolničko liječenje bez uputnice, odnosi se na akutne poremećaje zdravlja ili povrede, a pri tom pacijent nije transportovan kolima hitne pomoći ili nije upućen od strane porodičnog doktora.

 

Prema medicinskim indikacijama pacijent se prima na bolničko liječenje, a ordinirajući ljekar OJ na koju je primljen pacijent, u roku do tri dana prosljeđuje zahtjev doktoru porodične medicine za izdavanje uputa za bolničko liječenje.

 

U slučaju da ne postoje medicinske indikacije za bolničko liječenje za koje je izdata uputnica, ljekar KCUS izdaje nalaz i mišljenje uz obrazloženje razloga za odustajanje od prijema pacijenta, a ono sadrži stručno uputstvo doktoru porodične medicine o daljem načinu praćenja i liječenja pacijenta.

 

 

Pacijent kod prijema na bolničko liječenje prilaže:

 • Odgovarajuću uputnicu za bolničko liječenje (ljekar porodične medicine Doma zdravlja ili druge zdravstvene ustanove iz Bosne i Hercegovine),
 • Komisijsko odobrenje za pacijente iz drugog kantona,
 • Zadnji ček od penzije za penzionere,
 • Kartica ako je pacijent ratni vojni invalid, civilna žrtva rata, šehidska porodica, karton sa biroa i sl.,
 • Ovjerenu zdravstvenu knjižicu kojom se dokazuje svojstvo osiguranog lica,
 • Ličnu kartu, kojom potvrđuje svoj identitet,
 • Medicinske nalaze koji se obavljaju na primarnom nivou zdravstvene zaštite,
 • Drugu raspoloživu medicinsku dokumentaciju, relevantnu za bolest ili stanje zbog koje je indikovan prijem na bolničko liječenje.

Prije potpisivanja Formulara informativnog pristanka na hospitalizaciju, pacijenta obavezno treba obavijestiti da ima pravo odbiti ili napustiti bolničko liječenje, ukoliko to želi. Također, prije potpisa formulara, pacijent ima pravo da se konsultuje sa članovima porodice, starateljem, svojim zakonskim zastupnikom ili drugim osobama koje sam izabere. Pacijent obavezno mora da pročita (ili da mu se pročita) i potpiše navedeni formular.

Ako se radi o maloljetnom pacijentu formular potpisuju roditelji ili staraoci, obavezno dajući na uvid identifikacioni dokument.

Za osobe koje nisu pri svijesti ili nisu sposobne za rasuđivanje, pristanak daju roditelji, staratelj, supružnik ili drugi bliži rođaci.

Ukoliko postoji opasnost po život pacijenta, koji je u nesvjesnom stanju, a nema ko da potpiše formular pristanka, sve potrebne procedure vrše se bez potpisa, saglasnosti.

 • Pribor za ličnu higijenu
 • Veš
 • Plastične čaše za jednokratnu upotrebu
 • Pidžama
 • Papuče
 • Po potrebi, pelene, higijenski ulošci i drugo

 

U bolnicu je zabranjeno donositi stvari od vrijednosti.

Ukoliko se pri prijemu pacijenta u bolnicu utvrdi da sa sobom posjeduje stvari od vrijednosti (novac, nakit i druge skupocjene stvari) iste će biti vraćene članu porodice istog dana, a u slučaju da član porodice nije prisutan, obavijestiće se nadležni socijalni radnik Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.

 • Prijem u bolnicu određuje ljekar na prijemnom odjelu Klinike.
 • Zabranjeno je unošenje hrane u cilju zaštite pacijenata od probavnih smetnji.
 • Strogo je zabranjeno unošenje vatrenog ili hladnog oružja, slikanje i snimanje u prostorijama KCUS.
 • Pacijent je obavezan da poštuje kućni red i druge propise ustanove/odjela (vrijeme vizite, vrijeme za obrok, tišinu na odjelu, uvažavanje zdravstvenog osoblja).
 • Pacijent može da učestvuje u odlukama vezanim za dijagnostiku i liječenje, te daje sugestije, prijedloge i primjedbe.

Gdje se nalazimo?

Česta pitanja (Faq)

Nakon hospitalnog tretmana, pacijent/član porodice/staratelj ili drugi zakonski zastupnik će dobiti od strane glavne medicinske sestre-tehničara odjela ili referenta obrasce sa specifikacijom troškova hospitalnog tretmana i zdravstvenu dokumentaciju, koju je porodica/srodnik pacijenta obavezna predati na blagajni KCUS,  kako bi se završio konačni obračun. Ukoliko pacijent nema srodnika, blagajnu će završiti medicinska sestra-tehničar zadužena za dokumentaciju na odjelu OJ/Klinike.

Pacijenti u skladu sa Cjenovnikom zdravstvenih usluga u FBiH plaćaju određenu participaciju za liječenje.

Ukoliko pacijent nema zdravstvenu dokumentaciju, postupat će se u skladu sa Procedurom o neosiguranim licima broj 18, a koju pacijent/član porodice/staratelj može dobiti na uvid od strane medicinske sestre-tehničara na prijemnom bloku Klinike, te će o istoj biti usmeno upoznat.

Ukoliko se radi o inostranom pacijentu/osiguraniku države sa kojom Bosna i Hercegovina nema zaključen Međudržavni ugovor o socijalnom osiguranju ili inostranom pacijentu koji nema zdravstveno osiguranje, pacijent mora unaprijed platiti troškove liječenja na blagajni KCUS, a najmanje 50% procijenjenih troškova liječenja ili za minimalno 3 dana hospitalizacije.

 • Posjeta pacijentu u bolnici je zabranjena do daljnjeg zbog aktuelne epidemiološke situacije (pandemija Covid-19).
 • Članovi porodice imaju mogućnost da hospitaliziranom članu porodice donose najneophodnije lične stvari (pribor za ličnu higijenu, veš, garederoba) u dogovorenom vremenu, na recepcije Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (Glavna kapija, Tunel DIP-a, Klinika urgentne medicine), gdje će iste preuzeti odgovorno lice klinike na kojoj je pacijent hospitaliziran.
 • Član porodice je obavezan vidno označiti dostavljene stvari (ime i prezime pacijenta i odjeljenje na kojem je hospitaliziran).
 • Odgovorno lice koje preuzima stvari, obavezan je da pregleda sadržaj dostavljenog i u slučaju da se radi o nepotrebnom ili zabranjenom sadržaju, iste će na licu mjestu vratiti članu porodice.
 • U slučaju da utvrdi da se radi o sumnjivom sadržaju (narkotici, vatreno i hladno oružje i drugi sumnjivi materijal), odmah će obavijestiti Unutrašnju službu zaštite imovine i lica Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu..
 • Lične stvari se ne smiju ostavljati na recepciji i predavati neovlaštenim osobama.

Prijem pacijenata u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (u daljem tekstu: KCUS) vrši se svakog dana.

Postupak prijema pacijenata u KCUS počinje u prijemnim ambulantama i vrši se na osnovu uputnice za bolničko liječenje.

 

Ako se radi o stanju u kojem je potrebno ukazati hitnu medicinsku pomoć, prijem pacijenta u KCUS vrši se bez posebne uputnice doktora. Svi pacijenti koji  zahtjevaju hitan prijem u KCUS hospitaliziraju se u OJ preko Klinike urgentne medicine. Prijem u KCUS se može izvršiti u toku 24h.

Svi naručeni pacijenti za hospitalizaciju primaju se u redovnom radnom vremenu (od 08:00 do 16:00 sati).

 

Hitan prijem pacijenta na bolničko liječenje bez uputnice, odnosi se na akutne poremećaje zdravlja ili povrede, a pri tom pacijent nije transportovan kolima hitne pomoći ili nije upućen od strane porodičnog doktora.

 

Prema medicinskim indikacijama pacijent se prima na bolničko liječenje, a ordinirajući ljekar OJ na koju je primljen pacijent, u roku do tri dana prosljeđuje zahtjev doktoru porodične medicine za izdavanje uputa za bolničko liječenje.

 

U slučaju da ne postoje medicinske indikacije za bolničko liječenje za koje je izdata uputnica, ljekar KCUS izdaje nalaz i mišljenje uz obrazloženje razloga za odustajanje od prijema pacijenta, a ono sadrži stručno uputstvo doktoru porodične medicine o daljem načinu praćenja i liječenja pacijenta.

 

 

Pacijent kod prijema na bolničko liječenje prilaže:

 • Odgovarajuću uputnicu za bolničko liječenje (ljekar porodične medicine Doma zdravlja ili druge zdravstvene ustanove iz Bosne i Hercegovine),
 • Komisijsko odobrenje za pacijente iz drugog kantona,
 • Zadnji ček od penzije za penzionere,
 • Kartica ako je pacijent ratni vojni invalid, civilna žrtva rata, šehidska porodica, karton sa biroa i sl.,
 • Ovjerenu zdravstvenu knjižicu kojom se dokazuje svojstvo osiguranog lica,
 • Ličnu kartu, kojom potvrđuje svoj identitet,
 • Medicinske nalaze koji se obavljaju na primarnom nivou zdravstvene zaštite,
 • Drugu raspoloživu medicinsku dokumentaciju, relevantnu za bolest ili stanje zbog koje je indikovan prijem na bolničko liječenje.

Prije potpisivanja Formulara informativnog pristanka na hospitalizaciju, pacijenta obavezno treba obavijestiti da ima pravo odbiti ili napustiti bolničko liječenje, ukoliko to želi. Također, prije potpisa formulara, pacijent ima pravo da se konsultuje sa članovima porodice, starateljem, svojim zakonskim zastupnikom ili drugim osobama koje sam izabere. Pacijent obavezno mora da pročita (ili da mu se pročita) i potpiše navedeni formular.

Ako se radi o maloljetnom pacijentu formular potpisuju roditelji ili staraoci, obavezno dajući na uvid identifikacioni dokument.

Za osobe koje nisu pri svijesti ili nisu sposobne za rasuđivanje, pristanak daju roditelji, staratelj, supružnik ili drugi bliži rođaci.

Ukoliko postoji opasnost po život pacijenta, koji je u nesvjesnom stanju, a nema ko da potpiše formular pristanka, sve potrebne procedure vrše se bez potpisa, saglasnosti.

 • Pribor za ličnu higijenu
 • Veš
 • Plastične čaše za jednokratnu upotrebu
 • Pidžama
 • Papuče
 • Po potrebi, pelene, higijenski ulošci i drugo

 

U bolnicu je zabranjeno donositi stvari od vrijednosti.

Ukoliko se pri prijemu pacijenta u bolnicu utvrdi da sa sobom posjeduje stvari od vrijednosti (novac, nakit i druge skupocjene stvari) iste će biti vraćene članu porodice istog dana, a u slučaju da član porodice nije prisutan, obavijestiće se nadležni socijalni radnik Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.

 • Prijem u bolnicu određuje ljekar na prijemnom odjelu Klinike.
 • Zabranjeno je unošenje hrane u cilju zaštite pacijenata od probavnih smetnji.
 • Strogo je zabranjeno unošenje vatrenog ili hladnog oružja, slikanje i snimanje u prostorijama KCUS.
 • Pacijent je obavezan da poštuje kućni red i druge propise ustanove/odjela (vrijeme vizite, vrijeme za obrok, tišinu na odjelu, uvažavanje zdravstvenog osoblja).
 • Pacijent može da učestvuje u odlukama vezanim za dijagnostiku i liječenje, te daje sugestije, prijedloge i primjedbe.

Gdje se nalazimo?

Klinika za psihijatriju: Info panel

Psihijatrijska klinika Sarajevo je zdravstvena, stručna, naučno-istraživačka i edukativna institucija Kliničkog Centra Univerziteta u Sarajevo za stacionarno akutno i ambulantno liječenje, kao i tretman u Dnevnoj bolnici u okviru klinike. Pruža i psihosocijalnu rehabilitaciju oboljelih od psihotičnih poremećaja, poremećaja raspoloženja, anksioznih poremećaja, te povezanih za stresom i somatoformnih poremećaja, poremećaja ličnosti i ponašanja, organskih i simptomatskih poremećaja. Također, tretira poremećaje psihološkog razvoja, emocionalne i poremećaje ponašanja koji se pojavljuju u dječijem i adolescentnom periodu. Pruža usluge sekundarnog B i tercijarnog nivoa psihijatrijske skrbi adultnog, dječijeg i adolescentnog uzrasta.
Rad klinike je organiziran kroz 24-satno pružanje usluga iz oblasti mentalnog zdravlja, uključujući hitne i elektivne prijeme, konzilijarne i konsultativne specijalističke preglede, kao i ambulantne preglede.
Usluge tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite uključuju psihijatrijski dijagnostički intervju, psihijatrijski intervju s pratnjom pacijenta, psihoterapijski intervju sa djetetom-adolescentom, grupna psihoterapija djece ili adolescenata, prvi psihijatrijski pregled djeteta ili adolescenta, kontrolni psihijatrijski pregled djeteta ili adolescenta, psihijatrijski pregled djece ili adolescenata u liason psihijatriji, individualna psihoterapija djece ili adolescenata, individualna psihoterapija djece do 10 godina, timska obrada djeteta-adolescenta, genetičko savjetovanje, grupna podrška osoblja u liason psihijatriji, individualna podrška osoblju u liason psihijatriji, krizna intervencija liason u psihijatriji, psihološka podrška i savjetovanje članova porodice potencijalnog donora organa i tkiva prije i poslije donošenja odluke, psihološka priprema za invazivne medicinske postupke djeteta ili adolescenta, krizne intervencije kod djece ili adolescenata, multimetodska procjena ponašanja, psihijatrijska forenzička opservacija, psihijatrijski pregled forenzičkog bolesnika (psihijatrijska ekspertiza), timski pregled forenzičkog bolesnika (psihijatrijska ekspertiza), neuropsihološka procjena djeteta ili adolescenta, hitna sedacija, desenzitiranje i reprocesuiranje pokretima očiju (EDMR), kontrola učinka i nuspojava psihofarmakoterapije, grupna psihoedukacija, grupna psihoedukacija djece i roditelja, neuropsihološka procjena moždanog oštećenja, konzilijarna usluga psihologa, psihološko forenzička ekspertiza sa davanjem mišljenja, pregled psihijatrijskog konzilija, individualno savjetovanje socijalnog radnika, izrada socijalne anamneze.
U Klinici se provode naučni i istraživački projekti uz aktivno učešće na stručnim kongresima, simpozijima, seminarima i drugim skupovima.
Omogućena kontinuirana edukacija studenata, ljekara specijalista, specijalizanata.

Klinika za psihijatriju - Novosti

Pošaljite upit