Navigacija Zatvori
Zatvori
Search
Close this search box.

Često postavljana pitanja

Početna » Često postavljana pitanja
Informativni letak

PREUZMI

Nakon hospitalnog tretmana, pacijent/član porodice/staratelj ili drugi zakonski zastupnik će dobiti od strane glavne medicinske sestre-tehničara odjela ili referenta obrasce sa specifikacijom troškova hospitalnog tretmana i zdravstvenu dokumentaciju, koju je porodica/srodnik pacijenta obavezna predati na blagajni KCUS, kako bi se završio konačni obračun. Ukoliko pacijent nema srodnika, blagajnu će završiti medicinska sestra-tehničar zadužena za dokumentaciju na odjelu OJ/Klinike.

Pacijenti u skladu sa Cjenovnikom zdravstvenih usluga u FBiH plaćaju određenu participaciju za liječenje.

Ukoliko pacijent nema zdravstvenu dokumentaciju, postupat će se u skladu sa Procedurom o neosiguranim licima broj 18, a koju pacijent/član porodice/staratelj može dobiti na uvid od strane medicinske sestre-tehničara na prijemnom bloku Klinike, te će o istoj biti usmeno upoznat.

Ukoliko se radi o inostranom pacijentu/osiguraniku države sa kojom Bosna i Hercegovina nema zaključen Međudržavni ugovor o socijalnom osiguranju ili inostranom pacijentu koji nema zdravstveno osiguranje, pacijent mora unaprijed platiti troškove liječenja na blagajni KCUS, a najmanje 50% procijenjenih troškova liječenja ili za minimalno 3 dana hospitalizacije.

Porodica i rodbina pacijenta, kao i druga lica koja dolaze u posjetu, obaveznisu strogo poštivati vrijeme posjete u KCUS (od 15:00 do 16:00 sati).

Pacijent i posjetioci su obavezni oprati ruke sa vodom i sapunom, kao i dezinfekcirati ruke prije i poslije posjete (dezinficijensi se nalaze u dozatorima ispred bolesničke sobe/odjela).

Za posjetu pacijentima u jedinicama intenzivne njege i terapije obavezno je:
propisno oblačenje (maska, rukavice, kaljače) uz pomoć medicinske sestretehničara.

Posjetiocima je zabranjeno diranje aparata i kompletne tehnike koja se nalazi uz pacijenta.

Donošenje cvijeća pacijentu nije dozvoljeno iz higijenskih razloga.

Prijem pacijenata u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (u daljem tekstu: KCUS) vrši se svakog dana.

Postupak prijema pacijenata u KCUS počinje u prijemnim ambulantama i vrši se na osnovu uputnice za bolničko liječenje.

Ako se radi o stanju u kojem je potrebno ukazati hitnu medicinsku pomoć, prijem pacijenta u KCUS vrši se bez posebne uputnice doktora. Svi pacijenti koji zahtjevaju hitan prijem u KCUS hospitaliziraju se u OJ preko Klinike urgentne medicine. Prijem u KCUS se može izvršiti u toku 24h.

Svi naručeni pacijenti za hospitalizaciju primaju se u redovnom radnom vremenu (od 08:00 do 16:00 sati).

Hitan prijem pacijenta na bolničko liječenje bez uputnice, odnosi se na akutne poremećaje zdravlja ili povrede, a pri tom pacijent nije transportovan kolima hitne pomoći ili nije upućen od strane porodičnog doktora.

Prema medicinskim indikacijama pacijent se prima na bolničko liječenje, a ordinirajući ljekar OJ na koju je primljen pacijent, u roku do tri dana prosljeđuje zahtjev doktoru porodične medicine za izdavanje uputa za bolničko liječenje.

U slučaju da ne postoje medicinske indikacije za bolničko liječenje za koje je izdata uputnica, ljekar KCUS izdaje nalaz i mišljenje uz obrazloženje razloga za odustajanje od prijema pacijenta, a ono sadrži stručno uputstvo doktoru porodične medicine o daljem načinu praćenja i liječenja pacijenta.

Pacijent kod prijema na bolničko liječenje prilaže:

Odgovarajuću uputnicu za bolničko liječenje (ljekar porodične medicine Doma zdravlja ili druge zdravstvene ustanove iz Bosne i Hercegovine), Komisijsko odobrenje za pacijente iz drugog kantona, Zadnji ček od penzije za penzionere, Kartica ako je pacijent ratni vojni invalid, civilna žrtva rata, šehidska porodica, karton sa biroa i sl., Ovjerenu zdravstvenu knjižicu kojom se dokazuje svojstvo osiguranog lica, Ličnu kartu, kojom potvrđuje svoj identitet, Medicinske nalaze koji se obavljaju na primarnom nivou zdravstvene zaštite, Drugu raspoloživu medicinsku dokumentaciju, relevantnu za bolest ili stanje zbog koje je indikovan prijem na bolničko liječenje.

Prije potpisivanja Formulara informativnog pristanka na hospitalizaciju, pacijenta obavezno treba obavijestiti da ima pravo odbiti ili napustiti bolničko liječenje, ukoliko to želi. Također, prije potpisa formulara, pacijent ima pravo da se konsultuje sa članovima porodice, starateljem, svojim zakonskim zastupnikom ili drugim osobama koje sam izabere. Pacijent obavezno mora da pročita (ili da mu se pročita) i potpiše navedeni formular.

Ako se radi o maloljetnom pacijentu formular potpisuju roditelji ili staraoci, obavezno dajući na uvid identifikacioni dokument.

Za osobe koje nisu pri svijesti ili nisu sposobne za rasuđivanje, pristanak daju roditelji, staratelj, supružnik ili drugi bliži rođaci. Ukoliko postoji opasnost po život pacijenta, koji je u nesvjesnom stanju, a nema ko da potpiše formular pristanka, sve potrebne procedure vrše se bez potpisa, saglasnosti.

  • Pribor za ličnu higijenu
  • Veš
  • Plastične čaše za jednokratnu upotrebu
  • Pidžama
  • Papuče
  • Po potrebi, pelene, higijenski ulošci i drugo

Prijem u bolnicu određuje ljekar na prijemnom odjelu Klinike. Zabranjeno je unošenje hrane u cilju zaštite pacijenata od probavnih smetnji.

Strogo je zabranjeno unošenje vatrenog ili hladnog oružja, slikanje i snimanje u prostorijama KCUS.

Pacijent je obavezan da poštuje kućni red i druge propise ustanove/odjela (vrijeme vizite, vrijeme za obrok, tišinu na odjelu, uvažavanje zdravstvenog osoblja).

Pacijent može da učestvuje u odlukama vezanim za dijagnostiku i liječenje, te daje sugestije, prijedloge i primjedbe.

Pacijent može da napusti bolnicu kada želi uz potpis na važeće akte.

Pacijent ima mogućnost da obavlja vjerske obrede za vrijeme boravka u bolnici.