Navigacija Zatvori
Zatvori
Search
Close this search box.

SINDIKAT KCUS

Početna » SINDIKAT KCUS

predsjednik sindikata:

Prim. Mr. sci. med. dr Duško Anić (Disciplina za zdravlje djeteta, Pedijatrijska klinika)

Sindikat KCUS

Bolnička 25

Tel/Fax: +387 33 298 558

Lokal: 8558

http://sindikat.ukcs.ba/

Sindikat KCUS Sarajevo je samostalni Sindikat koji djeluje na niovu Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevo. Osnovni principi Sindikata su solidarnost, tolerancija, demokracija, raznolikost, dobrovoljnost i otvorenost.

Sindikat je interesna, jedinstvena, demokratska, nevladina, nestranačka, samostalna, multietnička, multinacionalna organizacija čija svrha nije sticanje dobiti, osnovana radi izražavanja, objedinjavanja zaštite i unaprijeđenja zajedničkih ekonomskih, pravnih i socijalnih interesa sindikalnog članstva, koji se dobrovoljno organizuju i udužuju u Sindikat. Sindikat može u skladu sa svojim interesima sarađivati s drugim udruženjima, fondacijama i interesnim nevladinim i neovisnim organizacijama čiji su programski ciljevi i interesi u skladu s interesima Sindikata.

Programski ciljevi Sindikata usmjereni su na:

stvaranje, održavanje i unaprijeđivanje pravnih i ekonomskih uslova koji omogućuju ostvarivanje u što većem obimu radnih i socijalnih prava članova Sindikata, uključujući i cijenu rada;

utvrđivanje jedinstvene strategije u kolektivnom pregovaranju;
zaštitu radnih i socijalnih prava zagarantovanih pojedinačnim, granskim, opštim i drugim kolektivnim ugovorima, opštim i posebnim aktima poslodavca, te imperativnim propisima iz oblasti radnog i socijalnog prava;

očuvanje realnog standarda članstva i radnika u zdravstvu;
poboljšanje radnih i socijalnih uslova članstva;

pružanje pravne i finansijske pomoći članstvu;

edukaciju članstva, uključujući finansiranje, sufinansiranje, stipendiranje članstva u smislu edukacije, dodatne edukacije, doškolovanja i prekvalifikacije;

organizovanje sportskih aktivnosti;

aktivnu promociju programskih ciljeva Sindikata radi poticanja mladih zdravstvenih radnika na učlanjenje u Sindikat i njihovo uključenje u aktivnosti Sindikata;

očuvanje postojećih radnih mjesta i poticanje zapošljavanja novih radnika;

organizovanje ili učešće u aktivnostima koje doprinose jačanju ugleda Sindikata, njegovog materijalnog i finansijskog položaja, u cilju ostvarivanja što većih radnih i socijalnih prava članstva.
Sindikat u ostvarivanju programskih ciljeva zastupa članove Sindikata pred poslodavcem, organima vlasti, udruženjima poslodavaca, drugim udruženjima, institucijama i pravnim licima.

Radi zastupanja članstva u smislu prethodnog stava ovog člana, kao i Sindikata u ostvarivanju programskih ciljeva, Sindikat može angažovati stručna lica u skladu s njihovom djelatnosti i potrebama članstva i Sindikata.

Članovi predsjedništva

Prim. dr Emir Avdić

 • Klinika za hemodijalizu – Satelitski dijalizni centar
 • Tel: 033 625 425

 

Lejla Bogilović DMS

 • Klinika za Torakalnu hirurgiju
 • Lok: 7937

 

Alen Pojata – fizioterapeutski teh.

 • Klinika za fizijatriju i rehabilitaciju
 • Lok: 7514

 

Ifeta Bukva dipl. prav.

 • Služba za opće poslove – protokol
 • Lok: 8012

 

Selim Halugić

 • Blagajna
 • Lok: 7873

 

Dr. sci. Dino Dizdarević

 • Klinika za bolesti uha, nosa i grla sa hirurgijom vrata
 • lokal: 7196

 

TEHNIČKI SEKRETAR

 • Ervin Šehović
 • Lok. 8558

 

KONTAKT INFORMACIJE :

Kancelarija Sindikata

 • Adresa: Bolnička 25
 • Tel: 033 298 558
 • Fax: 033 298 558

 

ČLANOVI NADZORNOG ODBORA

 • Šerif Hrustenpašić med. teh. – PREDSJEDNIK
 • Klinika za psihijatriju
  Dr Suvad Vuk – Član
 • Klinika za anesteziju i reanimaciju
  Šejla Borušić – Član
 • Klinika za ortopediju i traumatologiju

 

ČLANOVI SKUPŠTINE SINDIKATA KCUS SARAJEVO

Predsjednik Skupštine :

 • Prim. mr. sci. med. dr Duško Anić
  Klinika za pedijatriju
  Tel: 566 – 423

 

Dopredsjednici Skupštine:

 • Mr. Sci. med. dr Damir Čelik

 

Klinika za fizijatriju

 • Lok: 8464
  Mr. Admira Bajrović DMS

 

Klinika za psihijatriju

 • Lok: 7113