Search
Close this search box.

Klinika za nefrologiju

Početna » Klinika za nefrologiju

INFO

KONTAKT INFORMACIJE

Šef klinike
Prof.dr.sci.med. Damir Rebić
Specijalista interne medicine, subspecijalista nefrolog
GLAVNA SESTRA
Aida Ahmed, DMS

tel. +387 33 297 223

tel. +387 33 297 310

tel. +387 33 297 155
tel. +387 33 298 361

Tel. +387 33 297 042

INFO PANEL

Klinika za nefrologiju UKCS egzistira 34 godine kao samostalna organizaciona jedinica. Tokom čitavog tog perioda ova Klinika je pružala visoko diferenciranu dijagnostiku i terapiju, uz bavljenje naučnoistraživačkim i edukativnim radom.

U skladu sa savremenim međunarodnim preporukama za dijagnostičke i terapijske procedure iz oblasti nefrologije i nadomjesnih metoda bubrežne slabosti, Klinika za nefrologiju se bavi:

– evaluacijom funkcionalnog statusa bubrega i markera bubrežnog oštećenja
– ultrazvučnom dijagnostikom urotrakta za sve hospitalizirane pacijente + kolor-dopplerska analiza
– biopsija bubrega,
– dijagnostika i liječenje renalne hipertenzije,
– dijagnostika i liječenje glomerularnih i tubulointersticijalnih bolesti,
– dijagnostika i liječenje bubrežnih bolesti u sklopu sistemskih bolesti,
– liječenjem akutne i hronične renalne insuficijencije,
– dijagnostika i liječenje renalne osteodistrofije,

– dijagnostika i liječenje komplikacija dijabetične bolesti (dijabetična nefropatija)

– dijagnostika i liječenje vaskularnih bubrežnih bolesti

–dijagnostika i liječenje komplikovanih urinarnih infekcija

–dijagnostika i tretman endemske nefropatije

– implantacija CVK za potrebe terapije i akutne dijalize
– peritonealnom dijalizom (pripremom bolesnika za peritonealnu dijalizu, provođenjem aktivnog tretmana kontinuirane ambulatorne peritonealne dijalize, aktivnog tretmana automatskom peritonealnom dijalizom, liječenjem komplikacija bolesnika na peritonealnoj dijalizi, kao i ambulantnim praćenjem ovih bolesnika),

– edukacija bolesnika i porodice bolesnika za obavljanje peritonealne dijalize u kućnim uslovima

– primjena software programa “patient on-line” u cilju praćenja funkcije peritonealne membrane kod pacijenata liječenih peritonealnom dijalizom
– priprema bolesnika u terminalnoj renalnoj insuficijenciji i donora za živu srodnu I nesrodnu(supružničku) transplantaciju bubrega

– priprema bolesnika u terminalnoj renalnoj insuficijenciji za transplantaciju bubrega i prijava na Listu čekanja Zavoda zdravstvenog osiguranja FBiH

– aktivno učešće u realizaciji žive i kadaverične transplantacije bubrega,

– edukacija transplantiranog pacijenta u posttransplantacionom periodu
– kontrolni pregledi i liječenje komplikacija bolesnika sa transplantiranim bubregom

– kontinuirano praćenje i nadzor zdravstvenog statusa donora organa
– pružanje konsultativne službe za Klinički centar Univerziteta u Sarajevu
– participiranje u radu internističke službe Klinike urgentne medicine,
– ambulantni pregledi nefroloških bolesnika,
– nastavns djelatnost u okviru Katedre za internu medicine i kliničku propedeutiku na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu tokom cijelog perioda svog postojanja (ova Klinika je dala jednog dekana i jednog prodekana Medicinskoga   fakulteta Univerziteta u Sarajevu),
– edukacija liječnika iz oblasti nefrologije u okviru interne medicine i različitih specijalističkih disciplina, te subspecijalizacije iz nefrologije,
– edukacija srednjeg medicinskog kadra,
– naučnoistraživački rad (realiziran značajan broj magistarskih i doktorskih radova, objavljeni brojni naučni i stručni radovi, te više udžbenika i monografija),
– organizacija naučno-stručnih manifestacija iz uže oblasti djelovanja (kongresi, seminari, sručne škole).

LOKACIJA

Pošaljite upit