STRUČNA NEMEDICINSKA DISCIPLINA

Pretraga

Imate pitanja?

Vodič za
pacijente
mapa
kcus
Putevi
pacijenta
Medicinski
žurnal

STRUČNA NEMEDICINSKA DISCIPLINA

Stručna nemedicinska disciplina KCUS-a organizovana je u pet zasebnih sektora i jednu službu tako da funkcionalno u svim nemedicinskim poslovima i obezbjeđuje zahtjeve rada KCUS-a kao cjeline. U svakom sektoru postoji potrebne organizacione cjeline (službe i odsjeci) koje su usko specijalizirane za određene oblasti rada.

ŠEMA ORGANIZACIJE STRUČNE NEMEDICINSKE DISCIPLINE KCUS:

• SEKTOR ZA PRAVNE, OPĆE POSLOVE, LJUDSKE RESURSE I OBRAČUN PLAĆA

 • Služba za pravne poslove i socijalni rad
 • Služba za ljudske resurse
 • Služba obračuna plaća
 • Služba za opće poslove

• SEKTOR ZA RAČUNOVODSTVO, PLAN I ANALIZU

 • Služba za finansijske poslove
 • Služba knjigovodstva
 • Služba za plan i analizu

• TEHNIČKI SEKTOR

 • Građevinska služba
 • Mašinska služba
 • Elektro služba
 • Služba za održavanje medicinskih uređaja
 • Služba IKT
 • Služba investicija

• SEKTOR ZAJEDNIČKIH SLUŽBI

 • Služba klinička ishrana
 • Služba transporta
 • Služba vešeraja

• SEKTOR ZAŠTITE

 • Unutrašnja služba za zaštitu imovine i lica
 • Služba za zaštitu na radu, zaštitu od požara i CNUS

SEKTOR ZA FINANSIJSKO - KNJIGOVODSTVENE I PLANSKE POSLOVE

U okviru sektora postoje slijedeće službe:

 

Rukovodilac sektora:
Salman Elzana, dipl. ecc.
Telefon: + 33 29 72 43,
Fax: + 33 20 67 29
e.mail.: rukovodilac.finansija@kcus.ba

U okviru sektora postoje slijedeće službe:
– Građevinska služba
– Mašinska služba
– Elektro služba
– Služba za održavanje medicinskih uređaja
– Služba za IKT (informaciono-komunikacione tehnologije)
– Služba za investicije, izgradnju i razvoj KCUS-a

Rukovodilac Tehničkog sektora
Amra Fazlagić dipl.ing.građ

Tel: +387 33 297 335
Fax: +387 33 297 814
Mail:
tehnicki.sektor@kcus.ba

Pošaljite upit