Navigacija Zatvori
Zatvori
Search
Close this search box.

Stručna nemedicinska disciplina

Početna » Stručna nemedicinska disciplina

Stručna nemedicinska disciplina KCUS-a organizovana je u pet zasebnih sektora i jednu službu tako da funkcionalno u svim nemedicinskim poslovima i obezbjeđuje zahtjeve rada KCUS-a kao cjeline. U svakom sektoru postoji potrebne organizacione cjeline (službe i odsjeci) koje su usko specijalizirane za određene oblasti rada.

ŠEMA ORGANIZACIJE STRUČNE NEMEDICINSKE DISCIPLINE KCUS

Unutar Sektora su četri službe: Služba knjigovodstva, Služba plana i analize, Služba za fakturisanje, Služba za finansijske i blagajničke poslove.

Rukovodilac Sektora: Mavraković Amir dipl.ecc. amir.mavrakovic@kcus.ba, 033/297 048

U okviru Sektora zajedničkih službi funkcioniraju tri službe, dva skladišta i dio javnih nabavki za sve OJ KCUS-a sa ukupno 189 radnika.

V.D. Rukovodilac Sektora zajedničkih službi

Amra Terzić, dipl.oec.

mail:  amra.terzic@kcus.ba

tel. 297- 095

fax 226-134

Služba Klinička ishrana  vrši svakodnevno pripremanje, distribuiranje i serviranje cca 4500 obroka dnevno, što na godišnjem nivou iznosi cca.1.600.000 obroka.

U službi Klinička ishrana je implementiran HACCP sistem, što je zakonska obaveza svih poslovnih subjekata koji posluju sa hranom.

       Organizacija i planiranje ishrane pacijenata KCUS-u se rukovodi sljedećim načelima:

 • da je ishrana pacijenata od vitalnog značaja i da ima ogroman strateški značaj za KCUS-u
 • da je ishrana pacijenata važan faktor terapije pacijenata
 • da  Služba Klinička ishrana  predstavlja proizvodni pogon sa 114 radnika koji počinje planiranjem nabavke životnih namirnica, javna nabavka, pravilno skladištenje i čuvanje namirnica, priprema, distribucija  i  serviranje obroka pacijentima
 • da se prilikom odabira namirnica vodi računa o tradicionalnim navikama, vjerjskoj pripadnosti  i socijalnim razlikama pacijenata
 • da se svakodnevno vrši externa i interna kontrola higijene prostorija, pribora, opreme, kao i lične higijene radnika
 • da Sanitarna inspekcija vrši nadzor nad primjenom Zakona o hrani  i  predmetima za opštu upotrebu  i drugih propisa i  opštih akata iz oblasti sanitarne, higijenske  i protiv epidemiološke zaštite
 • da se mjesečno vrši analiza uzoraka gotovih jela, kao i šestomjesečno uzorkovanje vode za piće u skladu sa Pravilnikom o uslovima u pogledu mikrobiološke ispravnosti vode za piće

Zadovoljstvo pacijenata kvalitetom i  raznovrstnosti obroka je izraženo kroz brojne pohvale pacijenata

Šef  Službe klinička ishrana – Erdin Kurtović, bach.poslovne ekonomije

tel. 297- 182

Služba Vešeraj obavlja usluge pranja, peglanja i obrade bolničkog  veša, krpanje uniformi  i brijačko frizerske usluge.

 U Službi vešeraj je zaposleno 39 radnika i na dnevnoj bazi se obradi cca. 2,5 t veša, što je na godišnjem nivou cca. 600.000 t veša.

Šef službe Vešeraj –  Faruk Helać, bach. uprave

tel:  297-266 i 297-365

mail: faruk.helac@kcus.ba

Služba Transporta ima 25 zaposlenih radnika, a struktura rada se sastoji od sljedećih usluga :

 • sanitetski transport pacijenata koji se manifestuje prevozom ležećih lacijenata između klinika i operacionih sala, transport ležećih pacijenata na razna snimanja i dalju dijagnostiku, sanitetski transport do aerodrome i transport u inostranstvo na dalje liječenje pacijenata
 • opšti transport sjedećih pacijenata i osoblja putničkim vozilima
 • transport socijalno ugroženih pacijenata
 • transport lijekova, sanitetskog materijala, hrane, veša i drugog potrošnog materijala
 • transport infektivnog materijala

 

Na godišnjem nivou sa 25 službenih vozila se pređe cca. 180.000 km

v.d.  Šef Službe transporta

Elvir Granulo, dipl.ing.maš.

Kontakt: 297-185

mail: sl.transport@kcus.ba

 • Građevinska služba
 • Mašinska služba
 • Elektro služba
 • Služba za održavanje medicinskih uređaja
 • Služba IKT
 • Služba investicija

Tel: +387 33 297 335
Fax: +387 33 297 814
Mail: tehnicki.sektor@kcus.ba

 • Unutrašnja služba zaštite imovine i lica sa protivpožarnom zaštitom
 • Služba zaštite na radu, zaštite okoliša i centralnog nadzora i upravljanja sistemima CNUS

Rukovodilac Sektora: Eldin Skalonjić, dipl.kriminalist / mr.ecc.

Tel: 033 298 692

E-mail: sektor.zastite@kcus.ba

E- mail: eldin.skalonjic@kcus.ba

Zadatak Unutrašnje službe zaštite imovine i lica sa protivpožarnom zaštitom, čija djelatnost obuhvata poslove fizičke, tehničke zaštite i protivpožarne zaštite, jeste zaštita ljudi i imovine od uništenja, oštećenja, krađe i drugih oblika opasnog i štetnog djelovanja po zdravlje i  život ljudi, odnosno imovine. Ispravnost rada se, u skladu sa Zakonom o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine (Sl.novine FBiH, broj 78/08, broj 67/13), kontroliše od strane  Federalnog i  Kantonalnog ministarstva unutrašnjih poslova.

Civilna zaštita; Preventivno organizovanje (priprema, osposobljavanje i opremanje radnika) za pružanje hitne, stručne i organizirane pomoći povrijeđenim ili naglo oboljelim ljudima na mjestu povrede, odnosno na mjestu nastanka prirodne ili druge nesreće.

Protivpožarna zaštita; U skladu sa zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu radnici raspoređeni na poslovima zaštite od požara sa ovlaštenim firmom vrše redovne kontrole protivpožarnih aparata  i hidrantske mreže, internu kontrolu PP aparata, PP klapni i vrata  redovne kontrole  sistema vatrodojave, detekcije gasa, detekcije CO i panik rasvjete, također se realizuju redovne obuke radnika iz oblasti zaštite od požara.

Kadrovska struktura;  5 radnika sa VSS i  66 radnika SSS

 • Šef službe; Nermin Halimić, prof.

Telefon: 033 298 449

E-mail: nermin.halimic@kcus.ba

 • Tehnička zaštita tel. 033 298 585, 033 298 586
 • Fizička zaštita tel. 033 297 208; 033 298 154
 • Civilna zaštita, tel. 033 298 332
 • Zaštita od požara, tel. 033 298 562

E-mail Službe: unutrasnja.sluzba@kcus.ba

Zaštita na radu – stručni poslovi provođenja mjera i poboljšanja sigurnosti i zaštite zdravlja na radu, kroz osiguranje uslova rada kojima se u najvećoj mjeri sprječava nastanak povreda na radu, profesionalnih oboljenja i bolesti u vezi sa radom.

Zaštita okoliša – sprovođenje mjera u cilju sprječavanja onečišćenja i zagađenja okoliša, sa posebnim naglaskom na pravilnom postupanju sa medicinskim otpadom i krajnjem zbrinjavanju na ekološki prihvatljiv način.

CNUS – centralni nadzor rada sistema ventilacije, grijanja, vatrodojavnog sistema, rada liftova sa promptnom dojavom stručnim službama u slučaju kvarova i uključivanja alarma.

Kadrovska struktura: 7 radnika sa VSS i 5 radnika sa SSS.

–     v.d.Šef službe: Emir Operta, bachelor inžinjer sigurnosti i pomoći

      Tel: 033 298 693

      E-mail:  emir.operta@kcus.ba

–     Zaštita na radu:

Tel.:, 033 297 550, 033 298 707; 033 298 592, 033 298 268;

–     Zaštita okoliša:

Tel.: 033 298 341;

–     CNUS:

Tel.: 033 298 334

E-mail: cnus@kcus.ba  

E-mail Službe: sluzba.znrzopcnus@kcus.ba

Rukovodilac sektora  Lejla Dumanjić, dipl.prav.– 8272

Fax: 297 825

Mail: spkop@kcus.ba

U okviru sektora postoje slijedeće službe:

 • Služba za pravne poslove i socijalni rad
 • Služba za ljudske resurse
 • Služba obračuna plaća
 • Služba za kancelarijsko i arhivsko poslovanje

U okviru sektora obavljaju se poslovi:
– praćenje i tumačenje zakonskih propisa od značaja za UKCS-a,
– izrada općih akata,
– pružanje pravne pomoći,
– zastupanje UKCS-a u sudskim i drugim postupcima,
– pravno-tehnička izrada ugovora i drugih sporazuma,
– poslovi u oblasti radnih odnosa,
– zasnivanje radnog odnosa, kompletiranje dokumentacije, izrada Ugovora o radu,

– prestanak radnog odnosa po raznim osnovama, izrada Rješenja i obrada druge
odgovarajuće dokumentacije,
– izrada tipiziranih i netipiziranih potvrda,
– raspoređivanje zaposlenih po prijedlogu šefa OJ, odnosno Rukovodioca,
– praćenje stručnog usavršavanja zaposlenih putem odgovarajućih uputa
(ljekari stažeri i ljekari na specijalizaciji),
– izrada odgovarajućih izvještaja o kadrovima u UKCS-a,
– rješavanje socijalnih problema pacijenata i zaposlenih, poboljšanje standarda
kroz rješavanje problema nužnog smještaja,
– zaštita stambenog fonda UKCS-a, stručni poslovi u vezi otkupa stanova i drugi
poslovi u skladu sa postojećim propisima iz stambene oblasti,
– protokol, arhiva, kurirski poslovi i umnožavanje materijala,
– izrada godišnjih izvještaja o radu,
– ostali poslovi u skladu sa propisima iz djelokruga rada Sektora.

 • v.d.Šef službe za pravne poslove i soc.rad Emir Čongo, dipl.prav. – 8271
 • Sehija Kurbegović – 7388
 • Nejra Žiga Filović,dipl.prav.- 8297
 • Jelena Loza, dipl.prav.- 8242
 • Služba za pravne poslove – 8329
 • Mail:pravna.sluzba@kcus.ba
 • Emira Demirović – 7574
 • Almira Drnda – 7062
 • Jasmina Korkarić – 7975
 • Zumreta Softić – 7061
 • Enis Tatarić – 7060
 • Senada Zimić – 8312
 • Jasmina Salčin,bach.prava  – ŠEF SLUŽBE  – 8347
 • Melina Melić-Bešlija,bach.prava – 7375
 • Almedina Alić,bach.posl.prava – 8177
 • Ahmet Abdičević,bach.posl.prava – 8580
 • Belma Jamakosmanović,dipl.pravnik -8267
 • Kenan Begić,dipl.pravnik – 8724
 • Mira Stupar – 8273
 1.  
 • Adis Bahto, dipl.ecc. – 7344
 • Avdo Mehičić  – 8070
 • Nedim Mršević  – 7067
 • Zuhra Bahto  –  8452
 • Belmina Gradišić – 7065
 • Suada Hero – 8275
 • Jasmina Gljiva  – 7063
 • Dijana Babić – Drnda – 7970
 • Šef službe općih poslova Almir Tabaković, dip.prav. – 7642 /297-642
 • Protokol KCUS – a – 7247 – 8247
 • Indira Hadžić  – 8012
 • Ehlimana Fazlić  – 7336