Navigacija Zatvori
Zatvori
Search
Close this search box.

U KCUS održan okrugli sto o dekubitusu

Početna » U KCUS održan okrugli sto o dekubitusu

U KCUS održan okrugli sto o dekubitusu

Okrugli sto pod nazivom “Monitoring dekubitusa kod pacijenata u socijalno zdravstvenim institucijama Kantona Sarajevo” održan je 07.06.2019.g. u prostorijama OJ za nauku, nastavu i klinička ispitivanja.  Inicijativa za organizacijom okruglog stola pokrenuta je od strane Komisije za poboljšanje kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga u saradnji sa Disciplinom za nauku i nastavu KCUS.

Okrugli sto je organiziran sa primarnim ciljem da se unaprijedi kvalitet zdravstvene njege pacijenata sa hroničnom ranom na svim nivoima zdravstvene zaštite, te pacijenata smještenih u socijalno zdravstvene ustanove u Kantonu Sarajevo.

Prema svjetskoj statistici dekubitus se javlja kod dva miliona novih pacijenata svake godine, prisutan je kod 3-11% dugoročno liječenih hospitalizovanih pacijenata, kod 65% pacijenata sa prelomom butne kosti, jedinicama intenzivne njege 33%, te kod 12.9-23% pacijenata na kućnom liječenju.

Uvodničari za Okruglim stolom bili su: Amer Ovčina, stručni saradnik za standardizaciju zdravstvene njege i Nermina Crnkić, mr.ph koji su govorili  o značaju primjene najnovijih smjernica u prevenciji i tretmanu hroničnih rana. Predstavljeni su statistički podaci trogodišnjeg monitoringa dekubitusa kod hospitaliziranih pacijenata u KCUS. Istaknuto je da najveći broj hospitaliziranih pacijenata u KCUS bude primljen od kuće ili drugih zdravstvenih institucija,  sa već nastalom dekubitalnom promjenom na koži i to su većinom osobe starije životne dobi koji imaju više komorbiditeta, koji su u stanju pothranjenosti i koji imaju težu formu bolesti. Stopa dekubitusa nastalog za vrijeme hospitalizacije u KCUS u periodu od 2016. do 2019.g. je vrlo niska, a poređenjem sa rezultatima evropskih bolnica, u kojima radi znatno veći broj izvršilaca  procesa zdravstvene njege,  može se reći da je kvalitet zdravstvene njege na vrlo visokom nivou.

Za Okruglim stolom se govorilo o značaju i ulozi multidisciplinarnog tima za hronične rane formiranog od strane generalne direktorice KCUS. Ovaj tim je uspostavio  standardizirane modele u prevenciji i  tretmanu dekubitusa, koji se danas primjenjuju u KCUS. Uloga ovog tima je da provodi nadzor nad tretmanom i da daje savjetodavnu podršku osoblju u cilju poboljšanja kvaliteta usluge.  

Zaključeno je da je neophodno raditi na  kontinuiranom praćenju pojave dekubitusa kod pacijenata na svim nivoima zdravstvene zaštite, provođenju jedinstvenih standardiziranih modela u prevenciji i tretmanu dekubitusa, te uvođenju i  drugih savremenijih oblika tretmana koji se primjenjuju u svijetu.

U narednom periodu planira se organizacija kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike koji će se usko baviti problematikom hroničnih rana, što će zasigurno doprinjeti kvaliteti i sigurnosti zdravstvenih usluga.