Navigacija Zatvori
Zatvori
Search
Close this search box.

GODINJAK, ZULFO – MAJKA I DIJETE

Početna » Knjige » GODINJAK, ZULFO – MAJKA I DIJETE

GODINJAK, ZULFO – MAJKA I DIJETE

CIP – Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo

618.2613.952

Godinjak, Zulfo
Majka i dijete: porođaj, ishrana, njega, seksualno reproduktivno zdravlje / Zulfo Godinjak, Azra Biščević, Hajrija Maksić; (index Zulfo Godinjak). – Sarajevo: Institut za naučnoistraživački rad i razvoj, UKCS, 2014. – 138 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Bibliografija uz svako poglavlje. – Registar

ISBN 978-9958-00-000-3

  1. Biščević, Azra 2. Maksić, Hajrija
    Cobiss.BH-ID 20888582