MEKIĆ, MEVLUDIN, SUBAŠIĆ, ĐEMO – KLINIČKA REUMATOLOGIJA : GENSKE OSNOVE

CIP – Katalogizacija u publikaciji
Nacionalna i univerzitetska biblioteka
Bosne i Hercegovine, Sarajevo

616-002.77

MEKIĆ, Mevludin

Klinička reumatologija : genske osnove /
Mevludin Mekić, Đemo Subašić. – Sarajevo :
Institut za naučnoistraživački rad i razvoj
Kliničkog centra Univerziteta, 2015. – 218 str. :
ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 213-217.

ISBN 978-9958-00-009-6

  1. Subašić, Đemo

COBISS.BH-ID 22168838

Pošaljite upit